กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
   

:: ระเบียบกรมการจัดหางาน
:: ว่าด้วยการนำคนหางานเข้ารับการอบรมก่อนไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-14

โดยที่ มาตรา 36 (4) แห่งพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 กำหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องส่งคนหางานที่ผ่านการคัดเลือกและทดสอบฝีมือแล้ว เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางานจะไปทำงาน ตลอดจนสภาพการจ้าง ณ สำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง สำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดหรือสถาบันอื่นใดที่อธิบดีประกาศกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการนำคนหางานเข้ารับการอบรมก่อนไปทำงานต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามนโยบายปฏิรูประบบราชการเพื่อประชาชน และมีประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบเกี่ยวกับการนำคนหางานเข้ารับการอบรมก่อนไปทำงานในต่างประเทศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการนำคนหางานเข้ารับการอบรมก่อนไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการนำคนหางานเข้ารับการอบรม พ.ศ. 2540
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"ผู้รับอนุญาตจัดหางาน" ความหมายว่า ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
"บัญชีรายชื่อคนหางาน" ความหมายว่า บัญชีรายชื่อคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (แบบ จง.11) แนบท้ายหนังสืออนุญาตการจัดส่งที่อธิบดีกรมการจัดหางานออกให้ผู้รับอนุญาตจัดหางาน
"พนักงานเจ้าหน้าที่" ความหมายว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง หรือนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมคนหางาน
ข้อ 5 ในการนำคนหางานเข้ารับการอบรม ให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานยื่นคำขอเป็นหนังสือ ณ ศูนย์อบรมคนหางานตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงทำการก่อนถึงกำหนดการอบรมคนหางานพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาหนังสืออนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด
(2) สำเนาบัญชีรายชื่อคนหางาน จำนวน 2 ชุด
(3) บัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
(4) สัญญาจัดหางานให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศและสำเนา จำนวน 1 ชุด สำหรับคนหางานแต่ละคน
(5) สัญญาจ้างงานของคนหางานที่เข้ารับการอบรม พร้อมคำแปลภาษาไทย จำนวน 2 ชุด สำหรับคนหางานแต่ละคน
ข้อ 6 การยื่นคำขอตาม ข้อ 5 สำหรับศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศในส่วนกลางให้ยื่น ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน สำหรับศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศในภูมิภาคให้ยื่น ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศในภูมิภาคตั้งอยู่
ข้อ 7 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอพร้อมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงทะเบียนรับ และกำหนดวันเวลาอบรมคนหางานตามลำดับที่รับคำขอ
ข้อ 8 กรณีเอกสารตาม ข้อ 5 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนเรื่องหรือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานแก้ไขเพิ่มเติมหรือดำเนินการให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตจัดหางานจะต้องแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนถึงกำหนดการให้คนหางานเข้ารับการอบรม และให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการดำเนินการดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 9 เมื่อผู้รับอนุญาตจัดหางานนำคนหางานเข้ารับการอบรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคนหางานที่เข้ารับการอบรมว่าถูกต้องตรงตามบัญชีรายชื่อคนหางาน โดยให้คนหางานแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
กรณีตรวจสอบแล้วถูกต้อง ให้คนหางานนั้นลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อคนหางานก่อนเข้ารับการอบรม
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเกิดจากผู้แสดงตนเข้ารับการอบรมไม่ตรงตามรูปถ่ายที่ปรากฎ ในบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือเกิดจากพบข้อสงสัยในการใช้หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางปลอมก็ตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการนำบุคคลนั้นเข้ารับการอบรม และรายงานให้นายทะเบียนจัดหางานกลางหรือนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์อบรมคนหางานทราบ
กรณีคนหางานเข้ารับการอบรมไม่ครบจำนวนตามบัญชีรายชื่อคนหางานไม่ว่ากรณีใดๆ หรือกรณีคนหางานได้รับการปฏิเสธมิให้เข้ารับการอบรมตามวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขีดเส้นทับรายชื่อคนหางานนั้นในสำเนาบัญชีรายชื่อคนหางานทั้ง 2 ชุด
ข้อ 10 ให้สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมการจัดหางานกำหนด หลักสูตรสำหรับอบรมคนหางานก่อนไปทำงานในต่างประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้
(1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ
(2) เพื่อให้คนหางานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการไปทำงานในต่างประเทศและปฏิบัติได้ถูกต้อง
(3) เพื่อให้คนหางานทราบเงื่อนไขตามสัญญาจัดหางาน สัญญาจ้างงาน และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย ภาษา ตลอดจนสภาพการจ้าง และการทำงานของประเทศที่จะไปทำงาน
(4) เพื่อให้คนหางานทราบข้อห้ามและกฎเกณฑ์ที่สำคัญในการประพฤติปฏิบัติขณะทำงานในต่างประเทศ
(5) เพื่อให้คนหางานนำความรู้และแนวการดำเนินชีวิตไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันขณะอยู่ในต่างประเทศ
(6) เพื่อให้คนหางานมีความมั่นใจและมีกำลังใจในการไปทำงาน เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
(7) เพื่อให้คนหางานได้รู้จักใช้บริการหน่วยงานของรัฐและเอกชนเมื่อต้องการความช่วยเหลือขณะอยู่ในต่างประเทศ
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมคนหางาน พนักงานเจ้าหน้าที่จะมอบสัญญาจัดหางานและสัญญาจ้างงานที่มีตราประทับ และลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับแก่คนหางานแต่ละคนที่เข้ารับการอบรม
ข้อ 11 เมื่อคนหางานเข้ารับการอบรมครบตามหลักสูตร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกจำนวนคนหางานที่เข้ารับการอบรมพร้อมประทับตราครุฑและลงลายมือชื่อในสำเนาบัญชีรายชื่อคนหางาน จำนวน 2 ชุด แล้วคืนให้ผู้รับอนุญาตจัดหางาน จำนวน 1 ชุด และออกหนังสือรายงานการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (แบบ จง.12) ให้คนหางานที่ผ่านการอบรม
ข้อ 12 การอบรมตามระเบียบนี้ หากผู้รับอนุญาตจัดหางานมิได้ขอนำคนหางานเข้ารับการอบรมให้ครบจำนวน ตามบัญชีรายชื่อคนหางานที่ออกตามหนังสืออนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศในคราวเดียว ให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานนำคนหางานที่ยังคงเหลืออยู่ตามบัญชีรายชื่อเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์อบรมคนหางานที่คนหางานสะดวก โดยยื่นคำขอพร้อมเอกสารตาม ข้อ 5 ยกเว้นเอกสารตาม ข้อ 5 (2) ให้ยื่นเฉพาะสำเนาบัญชีรายชื่อคนหางานที่ยังไม่เข้ารับการอบรมโดยขีดเส้นทับรายชื่อคนหางานที่ผ่านการอบรมแล้ว หรือไม่ประสงค์จะนำเข้ารับการอบรม
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตาม ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และ ข้อ 11
ข้อ 13 กรณีที่นายจ้างซึ่งอยู่ในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้พาลูกจ้างไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ และอธิบดีได้กำหนดเงื่อนไขท้ายหนังสืออนุญาตตาม มาตรา 49 และใบอนุญาตตาม มาตรา 49ทวิ (2) และ (3) ให้นายจ้างส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่ลูกจ้างจะไปฝึกงาน ณ กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสถาบันอื่นที่อธิบดีเห็นชอบ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจดำเนินการให้มีการอบรมลูกจ้างโดยนำความในระเบียบนี้มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้นายจ้างยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
(1) สำเนาหนังสืออนุญาตให้พาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด
(2) บัญชีรายชื่อลูกจ้างและสำเนา จำนวน 3 ชุด
(3) สัญญาจ้างหรือสัญญาฝึกงานแล้วแต่กรณี จำนวน 2 ชุด สำหรับลูกจ้างแต่ละคน
ยกเว้น การยื่นเอกสารดังกล่าวต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งไม่มีศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศตั้งอยู่ ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดดำเนินการให้มีการอบรมลูกจ้างตามเงื่อนไขด้วยวิธีการที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์
ข้อ 14 ให้อธิบดีกรมการจัดหางานรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) นคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมการจัดหางาน

บัญชีรายชื่อศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศท้ายระเบียบกรมการจัดหางาน
ว่าด้วยการนำคนหางานเข้ารับการอบรมก่อนไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ. 2546
1. ราชการบริหารส่วนกลาง
ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
1. จังหวัดเชียงราย
ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดลำปาง
ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดลำปาง
3. จังหวัดสุโขทัย
ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดสุโขทัย
4. จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดนครสวรรค์
5. จังหวัดสกลนคร
ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดสกลนคร
6. จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดอุดรธานี
7. จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดขอนแก่น
8. จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดนครราชสีมา
9. จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี
10. จังหวัดสงขลา
ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดสงขลา
11. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update