กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
:: ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2543 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 27 (6) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาจึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นิดนของรัฐสภา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 ข้อ 15 ข้อ 24 และ ข้อ 26 แห่งระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 7 ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้
การใดที่มิได้กำหนดไว้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการโดยความเห็นชอบจากผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
" ข้อ 15 การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปปฏิบัติงาน ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตาม ข้อ 4 หรือ ข้อ 5 ก่อนจึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่ายานพาหนะ โดยให้เบิกเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ในลักษณะเหมาจ่ายตามระยะทาง โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2.00 บาท
(2) รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 1.00 บาท
ผู้เดินทางซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง จะเรียกร้องให้สำนักงานจ่ายเงินอื่นนอกเหนือจากชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในวรรคหนึ่งอีกไม่ได้ ไม่ว่าในกรณีใด
" ข้อ 24 ค่ารับรองสำหรับผู้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายตามอัตราในบัญชีหมายเลข 6 ท้ายระเบียบนี้
ในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศเป็นคณะ ให้จ่ายแก่หัวหน้าคณะเดินทางในนามของคณะผู้เดินทาง
การเบิกเงินค่ารับรองในลักษณะเหมาจ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการโดยความเห็นชอบจากผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
" ข้อ 26 ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม"


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update