กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกรมการจัดหางาน
:: ว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนและออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-9

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการรับเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ให้ครอบคลุมถึงกรณีคนหางานซึ่งตนเองหรือนายจ้างในต่างประเทศเป็นผู้ส่งเงิน และสอดคล้องกับการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมการจัดหางานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนและออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนและออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2539
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"กองทุน" หมายถึง กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
ข้อ 5 ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ หรือนายจ้างในต่างประเทศ หรือคนหางานที่ประสงค์จ่ายเงินเข้ากองทุน ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพ หรือฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางานตามแบบท้ายระเบียบนี้พร้อมเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว
ข้อ 6 เงินที่ส่งเข้ากองทุนตาม ข้อ 5 ต้องเป็นเงินสด เช็คที่ธนาคารในประเทศไทยเป็นผู้ออกให้ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารในประเทศไทย โดยสั่งจ่ายในนามกองทุนหรือส่งเป็นธนาณัติ โดยระบุนามอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นผู้รับเงินตามธนาณัติ
ข้อ 7 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอส่งเงินเข้ากองทุน พร้อมหลักฐานเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน และออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้นำเงินส่งเข้ากองทุนทุกครั้ง
ข้อ 8 ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพ และฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศออกบัตรสมาชิกกองทุนให้แก่คนหางาน ซึ่งรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศหรือนายจ้างในต่างประเทศหรือตนเองได้ส่งเงินเข้ากองทุนแล้ว โดยให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปเป็นผู้ออกบัตรสมาชิกกองทุนและลงนามกำกับที่รูปถ่ายของคนหางานในบัตรสมาชิกกองทุน
ข้อ 9 ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพ และฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนำเงินที่ได้รับไว้ตาม ข้อ 6 ฝากเข้าบัญชีกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (บัญชีที่ 1) ทุกวันที่มีการรับเงินเข้ากองทุน เว้นแต่ได้รับเงินเข้ากองทุนหลังจากธนาคารปิดทำการแล้ว ให้รวมยอดนำฝากในวันทำงานถัดไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) นคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมการจัดหางาน
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update