กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกรมธนารักษ์
:: ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

เพื่อให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์ เป็นทุนของรัฐบาลสามารถนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุมาแปลงเป็นทุน อันจะก่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นให้มีการนำเงินไปลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กรมธนารักษ์จึงวางระเบียบ ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในการนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมธนารักษ์ ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"ผู้เช่าที่ราชพัสดุ" หมายความว่า ผู้เช่าที่ราชพัสดุเฉพาะรายที่กรมธนารักษ์ให้ความยินยอมเข้าโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
"สถาบันการเงิน" หมายความว่า สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนกับกรมธนารักษ์
"วัน" หมายความว่า วันทำการปกติของทางราชการ
ข้อ 4 ผู้เช่าที่ราชพัสดุมีสิทธิจะขอกู้เงินจากสถาบันการเงินตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้ ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้เช่าที่ราชพัสดุแจ้งความประสงค์ต่อกรมธนารักษ์ (ธนารักษ์พื้นที่)
ผู้เช่าที่ราชพัสดุทุกประเภทที่มีสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว และประสงค์จะขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน ยื่นคำร้องขอนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ต่อกรมธนารักษ์ (ธพ.) โดยให้แนบเอกสาร เพื่อให้ทางราชการใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้
1. สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
ในกรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมธนารักษ์ในกรณีที่ราชพัสดุที่เช่าตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อธนารักษ์พื้นที่ซึ่งประจำอยู่ที่จังหวัดนั้น
ทั้งนี้ ให้ชี้แจงให้ผู้เช่าทราบเงื่อนไขในแบบคำขอที่จะต้องโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ให้ชัดแจ้งด้วย
ขั้นตอนที่ 2 กรมธนารักษ์ (ธนารักษ์พื้นที่) ตรวจสอบหลักฐานการเช่าและให้ความยินยอม
กรมธนารักษ์ (ธพ.) ตรวจสอบสัญญาเช่าและหลักฐานต่างๆ ของผู้เช่า หากถูกต้องจะออกหนังสือยินยอมให้ผู้เช่านำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้กับสถาบันการเงิน
ขั้นตอนที่ 3 ผู้เช่ายื่นคำขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน
เมื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับความยินยอมจากกรมธนารักษ์ (ธพ.) ให้นำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้แล้ว ผู้เช่าจะต้องไปติดต่อขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน โดยนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันการกู้เงินและจะต้องแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการกู้เงินด้วยว่าจะนำเงินกู้ไปใช้เพื่อการใด โดยมีรายละเอียดของโครงการประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 4 สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลผู้เช่าจากฐานข้อมูลกลาง และพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้กู้เงิน
ขั้นตอนที่ 5 การพิจารณาแบบคำขอนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ของกรมธนารักษ์ (ธนารักษ์พื้นที่)
เมื่อสถาบันการเงินยินยอมให้กู้เงิน โดยนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ได้ ผู้เช่าที่ราชพัสดุจะต้องยื่นแบบคำขอนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ พร้อมเอกสารที่ครบถ้วนต่อกรมธนารักษ์ (ธพ.) และทางราชการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุ และสถาบันการเงินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทางราชการได้รับคำขอดังกล่าว กรณีที่อนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ได้ให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ผู้กู้ และผู้ได้รับมอบอำนาจของสถาบันการเงินไปรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับราคาสิทธิการเช่า และบันทึกคำยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้กู้ที่กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่รับคำขอนั้น พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมในการอนุญาตตามที่ทางราชการกำหนด
ขั้นตอนที่ 6 การโอนสิทธิการเช่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน
เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ ทางราชการจะโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุให้แก่สถาบันการเงินหรือบุคคลภายนอก ซึ่งสถาบันการเงินยินยอมให้รับโอนสิทธิการเช่าแทนภายใต้เงื่อนไขตามแบบที่ทางราชการกำหนด
ข้อ 5 คำขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปทำสัญญาผูกพันเงินกู้ บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับราคาสิทธิการเช่า และบันทึกคำยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขผู้ให้กู้ให้เป็นไปตามแบบที่ทางราชการกำหนด
ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมธนารักษ์รักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update