กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกรมสรรพสามิต
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Markerในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสินค้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ขอรับยกเว้นหรือคืนภาษีเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 5 วรรคสาม แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชการอาณาจักรและการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษี สำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ประกอบกับ ข้อ 7 วรรคสาม และ ข้อ 27 วรรคสอง แห่งระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตาม มาตรา 102 พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่งระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"สาร Marker" หมายถึง สารซูดาน มาร์คเกอร์ เอ 77/250 (Sudan Marker A77/250) และหรือสาร Marker Unimark 1520 DBS
"น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว" หมายถึง น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีในกรณีที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา 100 หรือกรณีที่เติมในเรือไปต่างประเทศที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ ซึ่งเจ้าพนักงานศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว ตาม มาตรา 102 (4) แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 10 แห่งระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 10 การตรวจสอบสาร Marker ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องมือ Near Infra Red สำหรับตรวจสอบสารซูดาน มาร์คเกอร์ เอ 77/250 และ เครื่องมือ UV Visible (HACH Colorimeter II) สำหรับการตรวจสอบสาร Marker Uninark 1520 DBS ท้ายระเบียบนี้
10.1 ในการตรวจสอบสาร Marker โดยใช้เครื่องมือ Near Infra Red
10.1.1 หากวัดค่าได้ตั้งแต่ 8.0 หน่วยขึ้นไป ให้ถือว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วดังกล่าวได้เติมสาร Marker เป็นไปตามสัดส่วนที่กรมสรรพสามิตกำหนด
10.1.2 หากวัดค่าได้เกินกว่า 1.3 หน่วย แต่ไม่ถึง 8.0 หน่วย ให้ถือว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วดังกล่าวเติมสาร Marker ไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กรมสรรพสามิตกำหนด โดยให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตต่อไป
10.1.3 หากวัดค่าได้ไม่เกินกว่า 1.3 หน่วย ให้ถือว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วดังกล่าวไม่ได้เติมสารซูดาน มาร์เกอร์ เอ 77/250 (Sudan Marker A77/250) และไม่ได้รับสิทธิในการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิต
10.2 ในการตรวจสอบสาร Marker โดยใช้เครื่องมือ UV Visivle (HACH Colorimeter II)
10.2.1 หากวัดค่าได้ตั้งแต่ 32 หน่วยขึ้นไป ให้ถือว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วดังกล่าวได้เติมสาร Marker เป็นไปตามสัดส่วนที่กรมสรรพสามิตกำหนด
10.2.2 หากวัดค่าได้เกินกว่า 5 หน่วย แต่ไม่ถึง 32 หน่วย ให้ถือว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วดังกล่าวเติมสาร Marker ไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กรมสรรพสามิตกำหนด โดยให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตต่อไป
10.2.3 หากวัดค่าได้ไม่เกินกว่า 5 หน่วย ให้ถือว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วดังกล่าวไม่ได้เติมสาร Marker Unimark 1520 DBS และไม่ได้รับสิทธิในการยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิต"


:: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update