กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงการคลัง
:: ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"หุ้น" หมายความว่า หุ้นในบริษัทจำกัด หุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด หุ้นในรัฐวิสาหกิจ หรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือหุ้นที่รวมอยู่ในกิจการอื่น และให้หมายความรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
"ส่วนราชการ" หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
"รองปลัดกระทรวง" หมายความว่า รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
"ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 9 ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่งซื้อและสั่งขายหุ้นตามนโยบายการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นที่รัฐมนตรีเห็นชอบ โดยร่วมกับผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนามในใบสั่งซื้อและสั่งขายหุ้น"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวง หรือผู้อำนวยการลงลายมือชื่อแทนในการโอนหรือรับโอนหุ้นก็ได้"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 13 ให้ผู้อำนวยการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุ้นได้ในกรณี ต่อไปนี้
(1) เพื่อการซื้อหุ้น
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจำหน่ายหุ้นหรือซื้อหุ้น
(3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินตามที่รัฐมนตรีอนุมัติ
(4) นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามที่รัฐมนตรีกำหนด"
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 15 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 15 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้"


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update