กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงการคลัง
:: ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 24 วรรคสี่ (4) และวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"หุ้น" หมายความว่า หุ้นในบริษัทจำกัด หุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด หุ้นในรัฐวิสาหกิจ หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หุ้นที่รวมอยู่ในกิจการอื่น หน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
"ส่วนราชการ" หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
"รองปลัดกระทรวง" หมายความว่า รองปลัดกระทรวงการคลัง
"ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ"


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update