กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารการส่งออก การขอ และการออกหนังสือรับรองการส่งออกไว้แล้ว นั้น
บัดนี้ เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และความใน ข้อ 4 และ ข้อ 6 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 62) พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติและประกาศที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7.3.1.2 ของ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"7.3.1.2 ให้ประกาศรายการสินค้าโควตาหลักตาม ข้อ 7.3.1.1 ที่ผู้ส่งออกต้องยื่นแบบยืนยันขอใช้โควตาพร้อมเอกสารหลักฐานการซื้อขาย เพื่อกรมการค้าต่างประเทศพิจารณาอนุมัติการขอใช้โควตา
ในกรณีที่กรมการค้าต่างประเทศอนุมัติการขอใช้โควตาต้องส่งออกภายในสิ้นปีโควตา
ในกรณีที่กรมการค้าต่างประเทศไม่อนุมัติการขอใช้โควตาเนื่องจากเอกสารหลักฐานข้างต้นไม่น่าเชื่อว่ามีการซื้อขายจริง หรือมีการสั่งซื้อจากผู้นำเข้าจริง ให้กรมการค้าต่างประเทศยึดคืนโควตาที่ขอใช้ดังกล่าว"
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update