กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-5
:: หมวด1 คณะกรรมการ ข้อ 6-8
:: หมวด2 กองทุน ข้อ 9-11
:: หมวด3 การเงิน ข้อ 12-16
:: หมวด4 การบัญชี ข้อ 17
:: หมวด5 เบ็ดเตล็ด ข้อ 18
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบกระทรวงการคลัง
:: ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-18


:: บทนิยาม
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการบริหารกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 วรรคสี่ แห่งพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2543
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"กองทุน" หมายความว่า กองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
"หัวหน้ากลุ่มภารกิจ" หมายความว่า หัวหน้ากลุ่มภารกิจซึ่งปลัดกระทรวงการคลังมอบหมาย ให้รับผิดชอบราชการของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
"ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
top

:: หมวด 1 คณะกรรมการ
ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน" ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 7 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการชำระคืนต้นเงินกู้
(2) ควบคุม กำกับ และบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน ข้อ 9
(3) กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินด้านบริหารกองทุน
(4) พิจารณาประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปีของกองทุนเพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา
(5) รายงานผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรี
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
(7) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน ข้อ 9
ข้อ 8 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
top

:: หมวด 2 กองทุน
ข้อ 9 กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน และจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541
ข้อ 10 กองทุนประกอบด้วย
(1) เงินกำไรสุทธิที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำส่งเป็นรายได้ตามกฎหมาย ว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยในแต่ละปีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ
(2) เงินรายได้จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในจำนวนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
(3) ดอกผลของกองทุน
ข้อ 11 ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานกองทุนและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ
(2) ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นหรือบุคคลใดๆ
(3) เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินของกองทุน ตลอดจนจัดทำบัญชีของกองทุน
(4) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
top

:: หมวด 3 การเงิน
ข้อ 12 ก่อนการดำเนินงานของกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดทำประมาณการรายรับและรายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมการพิจารณาเพื่อนำเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา
ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและประมาณการรายรับและรายจ่ายยังไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ให้ใช้รายจ่ายของประมาณการรายจ่ายที่กระทรวงการคลังอนุมัติในปีที่ล่วงแล้วก่อนได้โดยอนุมัติคณะกรรมการ แล้วเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 13 ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กระทรวงการคลังชื่อบัญชี "กองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน"
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานกองทุน ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดบัญชีไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ 14 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ใน ข้อ 9
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกองทุน
การใช้จ่ายเงินตาม (1) และ (2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ 15 การจ่ายเงินกองทุนให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้ากลุ่มภารกิจ เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ตาม ข้อ 14 (1)
(2) ผู้อำนวยการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนตาม ข้อ 14 (2)
ข้อ 16 การสั่งจ่ายเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ให้สั่งจ่ายเป็นเช็คหรือโดยวิธีการโอนเงินระหว่างบัญชี (ระบบธนาคาร)
การออกเช็คสั่งจ่าย ให้ผู้อำนวยการหรือผู้ซึ่งผู้อำนวยการมอบหมายลงชื่อร่วมกับข้าราชการสังกัดสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งผู้อำนวยการแต่งตั้งโดยเฉพาะเพื่อการนี้
top

:: หมวด 4 การบัญชี
ข้อ 17 ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดทำระบบบัญชีกองทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
การปิดบัญชีให้กระทำปีละหนึ่งครั้งตามรอบปีงบประมาณ และให้จัดทำงบการเงินส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเสนองบการเงินดังกล่าวพร้อมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับและการจ่ายของกองทุนในราชกิจจานุเบกษา
top

:: หมวด 5 เบ็ดเตล็ด
ข้อ 18 วิธีปฏิบัติอื่นที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ในกรณีไม่มีระเบียบของทางราชการกำหนดไว้หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้ ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการ


:: ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update