กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-6
:: หมวด1 เงินทดรองราชการ ข้อ 7-9
:: หมวด2 คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ข้อ 10-14
:: หมวด3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ข้อ 15-26
:: หมวด4 การจ่ายและการชดใช้เงินทดรองราชการ ข้อ 27-39
:: หมวด5 การจัดหาและการควบคุมพัสดุ ข้อ 40-42
:: บทเฉพาะกาล ข้อ 43-45
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบกระทรวงการคลัง
:: ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-45


:: บทนิยาม
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 21 (5) แห่งพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2538
(2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2532 และระเบียบเงินทดรองของทางราชการทหาร
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"ภัยพิบัติ" หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ฟ้าผ่า ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ก่อการร้าย กองกำลังจากนอกประเทศหรือจากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ของทางราชการตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ
"ฉุกเฉิน" หมายความว่า เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
"ผู้ประสบภัยพิบัติ" หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเดือดร้อน หรือความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่นั้นด้วย
"การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร" ให้หมายความรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย
"การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย" หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถช่วยตนเองได้ เช่น การให้ความช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนย้ายครอบครัว และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำและการส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ อันเป็นการจำเป็นเพื่อให้การดำรงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
"การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข" หมายความว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านกายและจิต ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสาธารณสุขที่จำเป็น เพื่อให้การดำรงชีวิตเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ข้อ 6 ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
top

:: หมวด 1 เงินทดรองราชการ
ข้อ 7 ให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสำหรับภัยพิบัติแต่ละครั้ง หรือแต่ละเหตุการณ์ ในการให้หรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 100,000,000 บาท
(2) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม 50,000,000 บาท
(3) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10,000,000 บาท
(4) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50,000,000 บาท
(5) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 50,000,000 บาท
(6) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 10,000,000 บาท
(7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000,000 บาท
(8) ที่ทำการปกครองจังหวัด แห่งละ 50,000,000 บาท
ในการนี้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอำนาจจัดสรรเงินทดรองราชการตาม (2) แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจัดสรรวงเงินทดรองราชการตาม (8) แก่อำเภอหรือกิ่งอำเภอตามความจำเป็นและเหมาะสมซึ่งแต่ละแห่งต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ต่อภัยพิบัติแต่ละครั้งหรือแต่ละเหตุการณ์ ทั้งนี้ ให้แจ้งกระทรวงการคลังทราบด้วย
ข้อ 8 การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการภายในวงเงินตาม ข้อ 7 ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) นายกรัฐมนตรี สำหรับกรณีตาม ข้อ 7 (1)
(2) ปลัดกระทรวงกลาโหม สำหรับกรณี ข้อ 7 (2)
(3) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับกรณี ข้อ 7 (3)
(4) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับกรณี ข้อ 7 (4)
(5) ปลัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับกรณี ข้อ 7 (5)
(6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับกรณี ข้อ 7 (6)
(7) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับกรณี ข้อ 7 (7)
(8) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับกรณี ข้อ 7 (8) เว้นแต่การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการของอำเภอหรือกิ่งอำเภอภายในวงเงินที่จัดสรรให้ ให้เป็นอำนาจของนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี
ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามวรรคหนึ่งอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการแทนตนก็ได้
ข้อ 9 เมื่อส่วนราชการตาม ข้อ 7 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ให้การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการสำหรับภัยพิบัติแต่ละครั้งหรือแต่ละเหตุการณ์สิ้นสุดลง
top

:: หมวด 2 คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อ 10 ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอหรือกิ่งอำเภอคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ" เรียกโดยย่อว่า "ก.ช.ภ.อ." หรือ "คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอำเภอ" เรียกโดยย่อว่า "ก.ช.ภ.กอ." แล้วแต่กรณี ประกอบด้วยนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 11 ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) สำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอำเภอหรือกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี และความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดทำบัญชีเป็นประเภทไว้
(2) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
(3) ประสานงานและร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. อื่น ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอำเภอหรือหลายกิ่งอำเภอ
(4) รายงานผลการสำรวจตาม (1) และการแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ ก.ช.ภ.จ. ทราบหรือเพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
ข้อ 12 ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด" เรียกโดยย่อว่า "ก.ช.ภ.จ." ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมคนหนึ่ง ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 13 ให้ ก.ช.ภ.จ. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) สำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัดและความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติ
(2) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
(3) ระดมสรรพกำลัง ควบคุม เร่งรัด และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน
(4) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสำหรับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ แต่จำเป็นต้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ.
(5) จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กำลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นจากส่วนกลางในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกินกว่าความสามารถของจังหวัด
(6) ประสานงานและร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.จ. อื่นในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในหลายจังหวัด
(7) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัด การแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และโครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากส่วนกลาง ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
ข้อ 14 การประชุมคณะกรรมการตาม ข้อ 10 หรือ ข้อ 12 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
top

:: หมวด 3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อ 15 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์สำหรับส่วนราชการในการดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด
ข้อ 16 เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นในท้องที่ใด หากเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้ดำเนินการประกาศให้ภัยพิบัตินั้นเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) กรณีเกิดในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
การประกาศให้ภัยพิบัติใดเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต้องกำหนดพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติดังกล่าวและระยะเวลาของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ 17 เมื่อได้มีการประกาศตาม ข้อ 16 แล้ว ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหมวดนี้
ข้อ 18 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาจกำหนดประเภทภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กหรือเฉพาะหน้าก็ได้
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กหรือเฉพาะหน้าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันทีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหมวดนี้ และให้ผู้มีอำนาจตาม ข้อ 16 ดำเนินการประกาศให้ภัยพิบัตินั้นเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในภายหลังโดยเร็ว
ข้อ 19 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการ เว้นแต่การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้ผู้มีอำนาจตาม ข้อ 8 (3) (4) หรือ (6) แล้วแต่กรณี อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ
(2) ในกรณีที่วงเงินทดรองราชการในอำนาจอนุมัติจ่ายของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือจากสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยและถ้าเงินที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวยังไม่เพียงพออีก ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(3) ในกรณีที่วงเงินทดรองราชการของส่วนราชการตาม ข้อ 7 (3) (4) หรือ (6) ไม่เพียงพอ ให้ส่วนราชการดังกล่าวขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ข้อ 20 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในอำเภอหรือกิ่งอำเภอ หรือในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการตาม ข้อ 10 หรือ ข้อ 12 แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีตาม ข้อ 18 หรือเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ทันที และรายงานคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป
ในกรณีที่ไม่สามารถประชุมคณะกรรมการตาม ข้อ 10 หรือ ข้อ 12 ได้ทันท่วงทีถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี เห็นว่า ความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ก็ให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือไปก่อนได้
ข้อ 21 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในแต่ละอำเภอหรือกิ่งอำเภอให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภายในวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรให้
ถ้าปรากฏว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมากกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้ดำเนินการตามลำดับ ดังต่อไปนี้
(1) ให้อำเภอหรือกิ่งอำเภอขอรับการสนับสนุนโดยตรงต่อจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดังกล่าวตามมติ ก.ช.ภ.จ.
(2) ในกรณีที่วงเงินทดรองราชการที่อยู่ในอำนาจอนุมัติจ่ายของผู้ว่าราชการจังหวัดมีไม่เพียงพอ ให้จังหวัดดำเนินการขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือในจำนวนเงินส่วนที่เกินโดยตรงจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เว้นแต่การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร และการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้ขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือจากส่วนราชการตาม ข้อ 7 (3) (4) หรือ (6) แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่วงเงินทดรองราชการที่อยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพออีก ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนการให้ช่วยเหลือจากสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยและถ้าวงเงินยังไม่เพียงพออีก ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(4) ในกรณีที่วงเงินทดรองราชการของส่วนราชการตาม ข้อ 7 (3) (4) หรือ (6) มีไม่เพียงพอ ให้ส่วนราชการดังกล่าวขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
การโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแก่จังหวัดให้ดำเนินการโดยวิธีการโอนเงินขายบิล
ข้อ 22 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหมทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนกัน
(2) ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตาม ข้อ 7 (2) หรือ ข้อ 7 วรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงกลาโหมกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ 23 ถ้าส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการ ตามระเบียบนี้ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือหรือถูกสั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังนี้
(1) กรณีภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ให้ขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เว้นแต่การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้ขอรับการสนับสนุนการให้ช่วยเหลือจากส่วนราชการตาม ข้อ 7 (3) (4) หรือ (6) แล้วแต่กรณี
(2) กรณีภัยพิบัติฉุกเฉินเกิดขึ้นในจังหวัดอื่น ให้ขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือจากที่ทำการปกครองจังหวัดนั้น
ข้อ 24 การขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตาม ข้อ 19 ข้อ 21 และ ข้อ 23 ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(2) วัน เดือน ปีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และวัน เดือน ปีที่เกิดความเสียหาย
(3) สถานที่เกิดเหตุ (ให้ระบุชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ)
(4) จำนวนผู้ประสบภัยพิบัติโดยประมาณ
(5) ความเสียหายโดยประมาณ เช่น จำนวนบ้านเรือนที่เสียหาย ทรัพย์สินที่เสียหาย รวมทั้งมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยประมาณ จำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต เป็นต้น
(6) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
(7) ความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสือได้ ให้ขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือโดยเครื่องมือสื่อสารใดๆ หรือโดยวิธีอื่นใดและให้ยืนยันเป็นหนังสือในภายหลังโดยด่วนที่สุด
ข้อ 25 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือโดยด่วน ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นยื่นขอรับความช่วยเหลือต่อ
(1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
(2) จังหวัดหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น
ข้อ 26 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้ส่วนราชการบริหารการเงินและการพัสดุตามที่กำหนดในระเบียบนี้จนกว่าจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบปกติได้ โดยให้ประสานงานระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วยกันกับเอกชนและองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปโดยทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนกัน
top

:: หมวด 4 การจ่ายและการชดใช้เงินทดรองราชการ
ข้อ 27 การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
หากมีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน
ข้อ 28 เมื่อผู้มีอำนาจตาม ข้อ 8 อนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว ให้ส่วนราชการตาม ข้อ 7 เบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายไปพลางก่อนตามที่กำหนดในระเบียบนี้
ข้อ 29 ในการจ่ายเงินรายใด ผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานหรือมิได้ลงลายมือชื่อไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ของทางราชการให้ผู้รับเงินทำใบสำคัญรับเงินตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ 30 เมื่อส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ให้รีบดำเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวดนี้ และเมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายแล้ว ให้เบิกเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวโดยวิธีเบิกหักผลักส่งเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการโดยเร็ว
ข้อ 31 เมื่อส่วนราชการตาม ข้อ 7 (3) (4) (6) หรือ (7) ได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรุงเทพมหานครไปแล้ว ให้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติตาม ข้อ 8 (3) (4) (6) หรือ (7) รับรอง แล้วแต่กรณี และให้เก็บหลักฐานใบสำคัญต้นฉบับไว้ที่ส่วนราชการนั้น เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ในกรณีที่มีการขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ ให้ส่วนราชการตาม ข้อ 7 (3) (4) (6) หรือ (7) จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติตาม ข้อ 8 (3) (4) (6) หรือ (7) รับรองแล้วแต่กรณี และส่งให้แก่ส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนพร้อมสำเนาหลักฐานใบสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการสนับสนุนที่ได้รับจากส่วนราชการนั้น เพื่อให้ดำเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการต่อไป
ข้อ 32 การชดใช้เงินทดรองราชการสำหรับจังหวัด ให้ดำเนินการดังนี้
(1) เมื่ออำเภอหรือกิ่งอำเภอได้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการที่ได้รับจัดสรรจากผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว ให้อำเภอหรือกิ่งอำเภอจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอรับรอง และส่งให้แก่จังหวัดพร้อมหลักฐานใบสำคัญต้นฉบับและมติ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. เพื่อดำเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการต่อไป
(2) เมื่อจังหวัดได้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้ว ให้จังหวัดจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดรับรองและส่งให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมมติ ก.ช.ภ.จ. เพื่อดำเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการดังกล่าว สำหรับหลักฐานใบสำคัญต้นฉบับ ให้จังหวัดเก็บรักษาไว้เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
(3) เมื่อจังหวัดได้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการที่ได้รับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือจากส่วนกลางไปแล้ว ให้จังหวัดจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดรับรอง และส่งให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือส่วนราชการตาม ข้อ 7 (3) (4) หรือ (6) แล้วแต่กรณี พร้อมมติ ก.ช.ภ.จ. เพื่อดำเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการดังกล่าว สำหรับหลักฐานใบสำคัญต้นฉบับ ให้จังหวัดเก็บรักษาไว้เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการที่ส่งให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีนี้แยกต่างหากจาก (2)
ข้อ 33 ในกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือส่วนราชการตาม ข้อ 7 (3) (4) หรือ (6) ได้ขอรับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือจากส่วนราชการอื่นตาม ข้อ 21 (3) และ (4) ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือส่วนราชการดังกล่าว แล้วแต่กรณี ส่งเอกสารหลักฐานตาม ข้อ 32 (2) ให้แก่ส่วนราชการอื่นนั้น เฉพาะส่วนที่เป็นการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือจากส่วนราชการอื่นนั้น เพื่อดำเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการต่อไป
ข้อ 34 กรณีกระทรวงกลาโหม เมื่อผู้ที่ปลัดกระทรวงกลาโหมมอบหมายได้จ่ายเงินทดรองราชการไปแล้ว ให้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งหัวหน้าหน่วยงานนั้นรับรอง และส่งให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม พร้อมหลักฐานใบสำคัญต้นฉบับ เพื่อดำเนินการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการต่อไป
ข้อ 35 เมื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตาม ข้อ 23 ได้จ่ายเงินทดรองราชการไปแล้ว ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินซึ่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นรับรอง และส่งให้แก่ส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือหรือจังหวัด แล้วแต่กรณี พร้อมกับหลักฐานใบสำคัญต้นฉบับเพื่อเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ
ให้ส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือหรือจังหวัด แล้วแต่กรณีเก็บรักษาหลักฐานใบสำคัญต้นฉบับที่ได้รับ เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ข้อ 36 การจัดทำรายงานการจ่ายเงินทดรองราชการ ให้เป็นไปตามแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ให้ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้จัดทำรายงานจัดส่งสำเนารายงานไปยังกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ แห่งละหนึ่งชุด
ข้อ 37 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือจังหวัดเก็บรักษาหลักฐานใบสำคัญต้นฉบับที่มีอยู่หรือที่ได้รับเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
ข้อ 38 ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายนและได้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไปแล้ว แต่ไม่สามารถจัดงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในปีงบประมาณได้ทัน ให้นำไปขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในปีงบประมาณถัดไป โดยให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า หรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ข้อ 39 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินในเรื่องใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบปกติของทางราชการ
top

:: หมวด 5 การจัดหาและการควบคุมพัสดุ
ข้อ 40 การจัดหาพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้มีอำนาจตาม ข้อ 8 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา เจรจาต่อรองและตกลงราคากับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงในราคา ซึ่งไม่สูงกว่าราคาตลาดของท้องที่ในช่วงเวลาที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นและเมื่อดำเนินการตกลงราคาพัสดุแล้ว ให้รายงานต่อผู้มีอำนาจตาม ข้อ 8 เพื่อพิจารณาอนุมัติและออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง
หากการดำเนินการตามวรรคหนึ่งจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง พิจารณาดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างไปก่อนได้ภายในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท แล้วรีบรายงานขอความเป็นชอบต่อผู้มีอำนาจตาม ข้อ 8 ในโอกาสแรกที่ทำได้
ข้อ 41 ให้ผู้มีอำนาจตาม ข้อ 8 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็นเพื่อทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุที่จัดหามาตาม ข้อ 40 เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยเร็ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุจะทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุที่จัดหามานั้นด้วยก็ได้
ข้อ 42 ให้ผู้มีอำนาจตาม ข้อ 8 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนทำหน้าที่จัดทำบัญชีรับ-จ่ายพัสดุ โดยแสดงรายการและจำนวนพัสดุ พร้อมกับรายชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบพัสดุไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
เมื่อกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงและสามารถปฏิบัติตามระเบียบปกติได้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งดำเนินการสำรวจพัสดุที่คงเหลืออยู่ทั้งหมด และให้นำพัสดุคงเหลือไปลงบัญชีพัสดุหรือทะเบียนครุภัณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุต่อไป
top

:: บทเฉพาะกาล
ข้อ 43 การใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2538
ข้อ 44 ในระหว่างที่ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราในการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ออกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2538 ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ 45 ในระหว่างที่ยังมิได้มีกำหนดแบบและเงื่อนไขรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ ให้ใช้แบบรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2538 ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการกำหนดแบบและเงื่อนไขรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

top

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update