กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-4
:: หมวด1 ข้อความทั่วไป ข้อ 5
:: หมวด2 การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า ข้อ 6-10
:: หมวด3 การรับรองการจำหน่ายสินค้า ข้อ 11-12
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
:: ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-12


:: บทนิยาม
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชนและเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 เรื่อง การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์ และกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และอาจมอบอำนาจเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนได้
top

:: หมวด 1 ข้อความทั่วไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นยกเว้นกรุงเทพมหานคร
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการในพื้นที่สภาตำบลด้วย
"ผู้บริหารท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
"ที่สาธารณะ" หมายความว่า ที่สาธารณะ และสถานสาธารณะ ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยการักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและให้รวมถึงสถานที่อื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด ให้มีการจำหน่ายสินค้าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
"การจำหน่ายสินค้า" หมายความว่า การขาย การให้บริการ การปรุงอาหาร รวมทั้งการใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะหรือในสถานที่อื่นใดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
"ผู้จำหน่ายสินค้า" หมายความว่า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้ปรุงอาหารรวมทั้งผู้ช่วยผู้จำหน่ายสินค้า ซึ่งจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะหรือในสถานที่อื่นใดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
"พื้นที่ผ่อนผัน" หมายความว่า ที่สาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศอนุญาตให้จำหน่ายสินค้า และให้รวมถึงสถานที่อื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
"ข้อกำหนดของท้องถิ่น" หมายความว่า ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
top

:: หมวด 2 การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า
ข้อ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้มีการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 7 คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ
(2) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(3) ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
(4) ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคารระดับจังหวัด องค์กร สมาคม ประชาคม และผู้แทนสาขาอาชีพต่างๆ และเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่ากรรมการตาม (1) (2) และ (3) ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร เป็นกรรมการ
(5) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง เป็นเลขานุการ
การดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่สาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 8 คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กำหนดพื้นที่ที่มีการจำหน่ายสินค้าเป็นพื้นที่ผ่อนผัน หรือาจกำหนดพื้นที่ผ่อนผันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ที่สาธารณะในการสัญจรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำความสะอาด
(2) ควรกำหนดระยะเวลาพื้นที่ผ่อนผันคราวละไม่เกินสามปี รวมทั้งกำหนดวันเวลาที่ผ่อนผันให้ชัดเจน โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการผ่อนผันแต่ละคราวรวมทั้งจัดทำแผนผังแสดงอาณาเขตพื้นที่ผ่อนผัน และระบุวัน เวลาในแผนผังด้วย
(3) กำหนดหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 9 คณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ
(2) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(3) ผู้แทนส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
(4) ผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนประชาชนที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ผ่อนผันและผู้แทนผู้จำหน่ายสินค้า และเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่ากรรมการตาม (1) (2) และ (3) ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรเป็นกรรมการ
(5) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง เป็นเลขานุการ
ข้อ 10 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข คณะกรรมการาจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดวิธีการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดเขตพื้นที่ผ่อนผัน โดยจัดให้มีรูปผังบริเวณพื้นที่ผ่อนผันให้ชัดเจน และปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน
(ข) กำหนดความกว้าง ความยาวของช่องทางคนเดินและยานพาหนะเพื่อความสะดวกและไม่กระทบต่อสิทธิการใช้ที่สาธารณะของประชาชน
(ค) กำหนดเครื่องหมายแสดงอาณาเขตและหมายเลขพื้นที่จำหน่ายสินค้าแต่ละราย รวมทั้งช่องทางคนเดินให้ชัดเจน
(2) กำหนดข้อห้ามผู้จำหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้
(ก) วางสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือหรือสิ่งของ นอกเขตพื้นที่ที่วางจำหน่ายสินค้าของตน
(ข) กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
(ค) กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะ เช่น การตอกตะปู หรือตัดต้นไม้
(ง) ก่อสร้าง ตั้งแผง หรือจัดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าในลักษณะถาวร
(3) กำหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้จำหน่ายสินค้า ดังต่อไปนี้
(ก) ต้องรักษาความสะอาด จัดหาภาชนะรองรับขยะ
(ข) ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยเพื่อประชาชนผู้บริโภค
(ค) เมื่อเลิกจำหน่ายสินค้าหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่ายสินค้าในแต่ละวัน ผู้จำหน่ายสินค้าต้องจัดเก็บสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือ หรือสิ่งของต่างๆ และนำออกนอกเขตพื้นที่ผ่อนผัน
(4) กำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าของผู้จำหน่ายสินค้าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติตามระเบียบนี้
(5) กำหนดวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ได้แก่คุณสมบัติของผู้จำหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัคร การคัดเลือกซึ่งอาจทำโดยการจับฉลาก การประกาศรายชื่อ การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวผู้จำหน่ายสินค้า
(6) กำหนดวิธีการดำเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
top

:: หมวด 3 การรับรองการจำหน่ายสินค้า
ข้อ 11 ผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าอาจยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ออกหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าได้และให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาออกหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าได้
แบบคำร้องและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ข้อ 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามแนวทางของระเบียบนี้
ทั้งนี้ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update