กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
:: ว่าด้วยการดำเนินการแจ้ง (Notification) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าในด้านสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก พ.ศ. 2546

โดยที่ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) มีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT Agreement) ต้องดำเนินการแจ้ง (Notification) การบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าให้ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกได้ทราบ เพื่อให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวมีเวลาเตรียมการและปรับตัวให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพันธกรณีและยกระดับบทบาทผู้นำของไทยในกรอบการเจรจาขององค์การการค้าโลก อาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 103/ก./2546 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2546 คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ว่าด้วยการดำเนินการแจ้ง (Notification) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าในด้านสินค้าเกษตรและอาหารของไทยตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก พ.ศ. 2546"
2.[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
3. ในระเบียบนี้
"มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช" หมายความว่า มาตรการที่กำหนดขึ้นโดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คำสั่ง ระเบียบ วิธีปฏิบัติและระเบียบ ขั้นตอน วัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองสุขอนามัยคนหรือสัตว์ จากความเสี่ยงจากอาหาร คุ้มครองสุขอนามัยคนจากโรคติดต่อจากสัตว์หรือพืช คุ้มครองสัตว์หรือพืชจากโรคสัตว์และศัตรูพืช/สัตว์
"มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า" หมายความว่า มาตรการที่กำหนดขึ้นโดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คำสั่ง ระเบียบ วิธีปฏิบัติและระเบียบขั้นตอนด้านเทคนิคและมาตรฐานและระเบียบตรวจสอบรับรอง เช่น การบังคับใช้ลักษณะสินค้า กระบวนการวิธีการผลิต ระเบียบปฏิบัติทางการบริหาร และข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายหรือฉลาก ระเบียบวิธีการตรวจสอบ เป็นต้น
"มาตรการฉุกเฉิน" หมายความว่า มาตรการที่บังคับใช้กรณีเกิดปัญหาหรือคาดว่าจะเกิดปัญหาเร่งด่วนที่คุกคามต่อชีวิต สุขอนามัยของคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อมหรือความมั่นคงของประเทศ
"สินค้าเกษตร" หมายความว่า พืชและผลิตภัณฑ์พืช สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ (รวมถึงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) รวมทั้งปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์พืช อาหารสัตว์ วัคซีนและยาสัตว์ และสิ่งเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อาจเป็นพาหะและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขอนามัยของคน สัตว์และพืช
"อาหาร" หมายความว่า อาหารตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. 2522
"หน่วยงานกลาง" หมายความว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
"หน่วยงาน" หมายความว่า หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดและบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
4. การดำเนินการแจ้ง (Notification) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดและบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ร่างข้อเสนอมาตรการให้หน่วยงานกลางได้ทราบ เพื่อแจ้งสมาชิกองค์การการค้าโลกดังขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 ให้หน่วยงานเสนอร่างข้อเสนอมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าตามแบบฟอร์มการแจ้งในภาคผนวก พร้อมแนบรายละเอียดมาตรการทั้งหมดอย่างเป็นทางการพร้อมส่งข้อมูลทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (e-mail) ให้หน่วยงานกลางทราบ ก่อนที่จะมีการประกาศและบังคับใช้มาตรการไม่น้อยกว่า 60 วัน เพื่อให้ประเทศสมาชิก WTO ได้มีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นและซักถามยกเว้นกรณีฉุกเฉินให้ประกาศและบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าไปก่อน และแจ้งหน่วยงานกลางภายใน 1 สัปดาห์
4.2 ให้หน่วยงานกลางตรวจสอบและสรุปข้อมูลที่ได้รับแจ้งตาม ข้อ 4.1 ดำเนินการแจ้งสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกเพื่อแจ้งองค์การการค้าโลกต่อไป
4.3 นอกเหนือจากกรณีฉุกเฉินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอข้อพิจารณาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกภายใน 60 วันแล้ว ให้หน่วยงานที่เสนอมาตรการขยายช่วงเวลาระหว่างการประกาศ และการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งควรไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นกรณีมีสถานการณ์จำเป็นต้องประกาศและบังคับใช้มาตรการดังกล่าว น้อยกว่าเวลาที่กำหนดข้างต้น
5. การตอบข้อซักถามและข้อพิจารณาจากสมาชิกองค์การการค้าโลก ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
5.1 ให้หน่วยกลางเป็นผู้ส่งรายละเอียดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าตามที่ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกซักถามหรือร้องขอมา
5.2 กรณีมีข้อพิจารณาเสนอแนะหรือทักท้วงจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกต่อมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าของไทยมายังหน่วยงานกลาง ให้หน่วยงานกลางสรุปและดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเสนอข้อมูลและอธิบายเหตุผลการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว และแจ้งหน่วยงานกลางภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อแจ้งตอบประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกที่เสนอข้อคิดเห็นต่อไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update