กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ
:: ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (10) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคเจ็ด ของ ข้อ 18 แห่งระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542
"ในการจัดหาผู้รับประกันตามระเบียบนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ออกตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่น ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันสุขภาพของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 มาใช้บังคับโดยอนุโลม"


:: ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) กระมล ทองธรรมชาติ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update