กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
:: ว่าด้วยการยอมรับความสามารถของหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-15

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 32 มาตรา 38 (7) และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จึงออกระเบียบกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ สำหรับการยอมรับความสามารถของหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ว่าด้วยการยอมรับความสามารถของหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
"ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
"การยอมรับความสามารถของหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร" (Recognition of Competency) หมายความว่า การประเมินความสามารถของหน่วยงานที่ประกอบการตรวจสอบให้การรับรองระบบคุณภาพหรือมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของผู้ประกอบการ (Certification Body) โดยสำนักงาน ได้ทำการประเมินและพิจารณาแล้วว่ามีความสามารถในการดำเนินการรับรองระบบคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กำหนด หรือระบบที่เทียบเท่ากันของประเทศคู่ค้า รายละเอียดปรากฏตามตารางบัญชีแนบท้าย
"ผู้ยื่นคำขอ" หมายความว่า นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอการรับรองการยอมรับความสามารถในฐานะหน่วยตรวจสอบรับรอง
"หน่วยตรวจสอบรับรอง" หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ และผ่านการประเมินเพื่อยอมรับความสามารถจากสำนักงานแล้ว
"ใบรับรอง" หมายความว่า เอกสารที่สำนักงานออกให้แก่หน่วยตรวจสอบรับรอง
"คณะอนุกรรมการสาขาการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร" หมายความว่าคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาผลการตรวจประเมินและตัดสินให้การยอมรับความสามารถผู้ยื่นคำขอ
"คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์" หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการให้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์
ข้อ 4 ให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับการรับรองการยอมรับความสามารถของหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ยื่นคำขอได้ที่สำนักงาน โดยใช้แบบคำขอตามที่สำนักงานกำหนดไว้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท้ายระเบียบนี้
ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
5.1 เป็นนิติบุคคล
5.2 ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองระบบงานโดยหน่วยงาน หรือองค์กรสากลใดๆ เว้นแต่พ้นระยะ 6 เดือนมาแล้ว
5.3 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด และแนวทางการปฏิบัติขององค์กรสากลว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum : IAF) เรื่องข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพ (General Requirements for Bodies Operating Quality Systems Certification) กรณีได้รับการรับรองระบบงานในสาขาที่ยื่นขอจาก Accreditation Body ใดๆ ที่เป็นสมาชิกและได้รับการยอมรับจากองค์กรสากลว่าด้วยการรับรองระบบงาน ให้ส่งมอบสำเนาใบรับรองพร้อมขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วยและสำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการรับรองระบบงานตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ยื่นคำขอจะต้องส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารการดำเนินงานที่แสดงว่ามีความสามารถเท่าเทียมกันตามเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด
5.4 มีผลงานการรับรองเต็มรูปแบบ (full audit) ในสาขาที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์ให้สำนักงานรับรองไม่น้อยกว่า 5 ราย
5.5 ผู้ยื่นคำขอต้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ คำสั่ง รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด
5.6 ต้องไม่เป็นผู้ถูกดำเนินคดี หรือเป็นผู้ที่มีตัวแทนที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ที่จะนำมาใช้ประกอบการยื่นขอการยอมรับความสามารถในฐานะหน่วยตรวจสอบรับรอง เว้นแต่คดีจะยุติว่าผู้ยื่นคำขอหรือตัวแทนไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหานั้น และในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด ผู้ยื่นคำขอ หรือตัวแทนสามารถยื่นคำขอได้ เมื่อพ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีดังกล่าว
5.7 ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบ เพื่อรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง อันเนื่องมาจากมีพฤติการณ์หรือมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ยื่นคำขอ หรือตัวแทน กระทำการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดดังกล่าว
ข้อ 6 เมื่อได้รับคำขอพร้อมหลักฐานครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและหลักฐาน หากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน สำนักงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งต่อไป และสำนักงานจะพิจารณาคำขอต่อเมื่อได้รับหลักฐานครบถ้วนตามที่แจ้งเพิ่มเติมไว้แล้ว
ข้อ 7 เมื่อสำนักงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและหลักฐานครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะดำเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาอื่นที่เห็นว่าจำเป็นต้องตรวจสอบ พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ยื่นคำขอ ตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานที่สำนักงานกำหนด
(2) นำเสนอผลการตรวจประเมิน ตาม ข้อ 7 (1) ต่อ คณะอนุกรรมการสาขาการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมิน
ข้อ 8 เมื่อคณะอนุกรรมการสาขาการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารได้รับผลการตรวจประเมินตาม ข้อ 7 แล้ว จะพิจารณาผลการตรวจประเมิน และตัดสินให้การยอมรับความสามารถของหน่วยตรวจสอบรับรองของผู้ยื่นคำขอ
ผู้ยื่นคำขอรายใดที่คณะอนุกรรมการสาขาการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารตัดสินให้การยอมรับความสามารถ สำนักงานจะดำเนินการออกใบรับรองเพื่อแสดงถึงการยอมรับความสามารถในฐานะหน่วยตรวจสอบรับรอง
ข้อ 9 หน่วยตรวจสอบรับรองมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้การรับรองระบบคุณภาพ หรือมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของผู้ประกอบการ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 10 หน่วยตรวจสอบรับรองรายใดไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ท้ายระเบียบนี้ สำนักงานมีอำนาจพิจารณาดำเนินการกับหน่วยตรวจสอบรับรองดังกล่าว ดังนี้
(1) การลดขอบข่ายใบรับรอง
(2) การพักใช้ใบรับรอง
(3) การเพิกถอนใบรับรอง
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 11 ผู้ยื่นคำขอรายใดไม่เห็นด้วยในผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการสาขาการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร สามารถยื่นคำอุทธรณ์ต่อสำนักงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้รับแจ้งผลการพิจารณา
คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้ง และข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย
ข้อ 12 เมื่อสำนักงานได้รับคำอุทธรณ์แล้ว จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเช่นใดให้ถือเป็นที่สุด แล้วสำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ข้อ 13 ใบรับรองมีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับรอง โดยให้ใช้ตามแบบที่สำนักงานกำหนดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ท้ายระเบียบนี้
ผู้ที่ได้ใบรับรองสามารถใช้เครื่องหมายเพื่อแสดงถึงการยอมรับความสามารถเฉพาะที่สำนักงานกำหนดไว้ โดยต้องไม่นำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหากฝ่าฝืน สำนักงานมีอำนาจพิจารณาดำเนินการกับหน่วยตรวจสอบรับรองดังกล่าว โดยให้นำ ข้อ 10 มาใช้บังคับ
ข้อ 14 ให้ผู้อำนวยการ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจลงนามในใบรับรอง
ผู้มีอำนาจลงนามตามวรรคหนึ่ง อาจใช้ดุลพินิจไม่ออกใบรับรองให้แก่ผู้ยื่นคำขอได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่พบว่าผู้ยื่นคำขอนั้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท้ายระเบียบนี้
ข้อ 15 ให้ผู้อำนวยการรักษาการตามระเบียบนี้และให้นิยามและให้มีอำนาจตีความ และกำหนดวิธีการปฏิบัติที่ไม่ผิดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยหรือการดำเนินการตามระเบียบนี้ผู้อำนวยการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย
คำวินิจฉัยของผู้อำนวยการ ให้ถือเป็นที่สุด


:: ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อำพน กิตติอำพน ผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update