กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

ตามที่ได้มีระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2546 กำหนดปริมาณสินค้านมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาสำหรับปี 2546 จำนวน 53,888.89 ตัน รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรไว้แล้ว นั้น
บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เห็นชอบให้เพิ่มเติมปริมาณสินค้านมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาสำหรับปี 2546 อีกจำนวน 13,401.11 ตัน และคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการปศุสัตว์แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการนำเข้าในงวดที่ 4 โดยให้นำเข้าให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2546
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และมติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการปศุสัตว์แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 กระทรวงพาณิชย์ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมปริมาณสินค้านมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาสำหรับปี 2546 อีกจำนวน 13,401.11 ตัน
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 (4) แห่งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2546 พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(4) งวดที่ 4 ให้นำเข้าให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2546"
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update