กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้ทรงวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ จำนวนไม่เกินสิบคนเป็นกรรมการ
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หน่วยงานละหนึ่งคน"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8 และ ข้อ 9 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 8 คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
(2) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและองค์กรประชาชนที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ และในด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน
(3) ติดตามความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ และระดับกระทรวงทบวง กรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
(4) เร่งรัด ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร โดยเฉพาะภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
(5) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรอบงบประมาณของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(7) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในกิจการอันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(9) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
" ข้อ 9 ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการและให้มีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบการศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลที่จำเป็นต่อกิจการทางนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการ"


:: ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update