กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักสวัสดิการสังคม
:: ว่าด้วยการเข้ารับบริการในบ้านพักฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-15

ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดงจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2546
เืพื่อให้การดำเนินงานสงเคราะห์คนชราในบ้านพักฉุกเฉินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติให้ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคมมีอำนาจกำหนดระเบียบการเข้ารับบริการในบ้านพักฉุกเฉินตามบันทึกสำนักสวัสดิการสังคม ที่ ก ท 6002/5161 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2546 สำนักสวัสดิการสังคมจึงได้กำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการเข้ารับบริการในบ้านพักฉุกเฉิน พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"บ้านพักฉุกเฉิน" หมายความว่า ที่พักภายในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุเข้าพักชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด
"ผู้รับบริการ" หมายความว่า ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนี้ และได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน
"ผู้อำนวยการศูนย์" หมายความว่า ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
"ผู้อำนวยการกอง" หมายความว่า ผู้อำนวยการกองสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม
ข้อ 4 ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
(2) ต้องมีความสมัครใจ
(3) ต้องไม่อยู่ในระหว่างต้องหาว่ากระทำผิดอาญาหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือถูกดำเนินคดีอาญา
(4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
(5) ไม่พิการทุพพลภาพจนไม่สามารถดูแลตนเองได้ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(6) ต้องเป็นผู้ที่สามารถช่วยตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน
(7) ต้องเป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ก. มีฐานะยากจน ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู และไม่มีที่อยู่อาศัยให้เข้าพักอาศัยได้ชั่วคราวเพื่อติดตามหาญาติหรือส่งตัวไปรับการอุปการะในสถานสงเคราะห์คนชรา
ข. ผู้สูงอายุที่บุตรหลานไปทำธุระที่อื่น และไม่มีผู้ดูแล
ค. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัด
ง. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตใจอย่างรุนแรง จำเป็นต้องอยู่ห่างจากครอบครัวระยะหนึ่ง
จ. ผู้สูงอายุที่พลัดหลง โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือพลเมืองดีนำส่ง
ฉ. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย และรอการอนุมัติเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์
ช. ผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาล แต่ไม่มีญาติมารับ
ข้อ 5 บ้านพักฉุกเฉินให้บริการแก่ผู้สูงอายุเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 15 วัน หากผู้สูงอายุมีเหตุจำเป็นต้องพักเป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนด ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการกอง
ข้อ 6 การเข้าอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน ให้ยื่นสมัครที่ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง หรือกองสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม
ให้ผู้อำนวยการศูนย์ มีอำนาจในการอนุญาตให้ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในบ้านพักฉุกเฉิน
ข้อ 7 ผู้รับบริการ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบที่กำหนดขึ้นในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
(2) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
(3) รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ทะเลาะวิวาทหรือชักชวนยุยง ส่งเสริมให้ผู้ใดทำผิด หรือฝ่าฝืนต่อระเบียบของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
(4) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
(5) ช่วยดูแลรักษา ถนอมทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้โดยประหยัด
(6) ดูแลรักษาความสะอาดตนเองและสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย
(7) ผู้รับบริการต้องเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติภารกิจประจำวันตามที่ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุกำหนด
ข้อ 8 ผู้รับบริการจะประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ไม่ได้ คือ
(1) มีพฤติกรรมฉันท์ชู้สาว หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้รับบริการ
(2) ทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
(3) นำบุคคลภายนอกเข้ามานอนค้างในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุและห้ามผู้รับบริการไปนอนค้างแรมที่อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) กระทำการใดๆ ซึ่งก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
(5) มีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ในครอบครอง
ก. เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา ทินเนอร์ ยาอันตราย หรือสิ่งเสพติดต่างๆ
ข. สุรา หรือเครื่องดอง ของเมา
ค. อุปกรณ์การพนัน
ง. อาวุธ หรือของมีคมทุกชนิด หรือสิ่งที่ใช้เป็นอาวุธได้
จ. วัตถุระเบิด หรือเชื้อเพลิง
ฉ. สิ่งของอื่นๆ ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์จะกำหนดและประกาศเพิ่มขึ้น
(6) เล่นการพนันทุกชนิด
(7) ลักทรัพย์ของผู้อื่น
(8) สูบบุหรี่ หรือจุดธูปเทียน บูชาพระในเรือนนอน
(9) เสพสุรา หรือของมึนเมาทุกชนิดในบริเวณศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
(10) นำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในบริเวณศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
(11) นำอาหารไปรับประทานนอกห้องอาหาร ยกเว้นผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตแล้ว
(12) ประกอบอาหารในเรือนนอน
(13) นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
(14) ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
(15) กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนความสงบสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ข้อ 9 เมื่อผู้สูงอายุยื่นคำร้องขอเข้ารับบริการในบ้านพักฉุกเฉิน ให้ผู้อำนวยการศูนย์แจ้งหน้าที่ของผู้รับบริการตามระเบียบนี้ และคำสั่งหรือระเบียบที่ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุกำหนดขึ้นให้ผู้สูงอายุที่ยื่นสมัครนั้นรับทราบ โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วยว่า ผู้สูงอายุดังกล่าวมีความเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่รับทราบ
ผู้รับบริการใดฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่ได้แจ้งไว้ตามวรรคแรกให้ผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินการ ดังนี้
(1) ความผิดครั้งที่ 1 ให้ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ความผิดครั้งที่ 2 ทำทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือ
(3) ความผิดตั้งแต่ครั้งที่ 3 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการที่ฝ่าฝืนนั้น ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่กำหนดไว้ต่อไป
ข้อ 10 ให้เจ้าหน้าที่ผู้พบเห็นผู้รับบริการกระทำความผิด เป็นผู้รายงานต่อผู้อำนวยการศูนย์เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
ข้อ 11 ผู้รับบริการผู้ใดจงใจกระทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของทางราชการหรือประทุษร้ายต่อร่างกายของเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับบริการด้วยกัน หรือกระทำผิดทางอาญา ให้ผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการคดีตามกฎหมายแล้ว รายงานให้สำนักสวัสดิการสังคมทราบ
ข้อ 12 ผู้รับบริการจะได้รับบริการต่างๆ ที่จัดให้ในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) การให้บริการเลี้ยงดูตามปัจจัย 4
(2) บริการด้านสังคมสงเคราะห์
(3) บริการด้านการรักษาพยาบาลและกายภาพบำบัดตามวินิจฉัยของแพทย์
(4) บริการ และกิจกรรม ด้านนันทนาการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ จัดขึ้น
ข้อ 13 ผู้รับบริการจะพ้นสภาพการเข้าอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ลาออก หรือออกจากศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุเกินกว่าวันลาที่ได้รับอนุญาต
(2) ถึงแก่กรรม
(3) ส่งตัวไปยังหน่วยงานอื่น
(4) ครบกำหนดการเข้าอยู่อาศัย
(5) กระทำผิดทางอาญาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขอรับตัวไปควบคุมเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ข้อ 14 เมื่อผู้รับบริการพ้นสภาพตาม ข้อ 13 ให้ผู้อำนวยการศูนย์จำหน่ายออกจากทะเบียนแล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคมทราบ
ข้อ 15 ในกรณีมีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคมพิจารณาสั่งการเป็นกรณีๆ ไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) นิคม ไวยรัชพานิช ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update