กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
:: ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าวปี 2547 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-9

เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงว่าด้วยการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 4 และ ข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 111) พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 115) พ.ศ. 2539 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 117) พ.ศ. 2539 กระทรวงพาณิชย์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าวปี 2547 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"สินค้าข้าว" หมายความถึง ข้าวตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 1006
"หนังสือรับรอง" หมายความถึง หนังสือแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
ข้อ 4 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกหนังสือรับรอง
4.1 ต้องเป็นสินค้าข้าวที่มีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศ ดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) และภาคีแกตต์ 1947
(2) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา
4.2 ผู้มีสิทธิยื่นขอรับหนังสือรับรองต้องเป็นนิติบุคคล
4.3 ให้ผู้มีสิทธิขอรับหนังสือรับรองยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
ข้อ 5 ปริมาณสินค้าข้าวที่จะออกหนังสือรับรองการชำระภาษีในโควตาสำหรับปี 2547 จำนวน 249,757 ตัน
ข้อ 6 ให้หนังสือรับรองมีอายุ 1 เดือน นับตั้งแต่วันออก แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ข้อ 7 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองนำเข้าสินค้าข้าวตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547
ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนำเข้าให้กรมการค้าต่างประเทศทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่นำสินค้าเข้าแต่ละครั้งตามแบบรายงานที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด พร้อมหลักฐานสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง
ข้อ 9 ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update