กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
:: ว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-17

เพื่อให้การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบความใน ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"สถานศึกษา" หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา และเป็นสถานศึกษาที่รัฐมนตรีกำหนดให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา
"การเทียบระดับการศึกษา" หมายความว่า การนำผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะ หรือหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน มาประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง
ข้อ 4 ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
(2) มีพื้นความรู้ในระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับที่ประสงค์จะขอเทียบระดับการศึกษาหนึ่งระดับ ยกเว้นการขอเทียบระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
(3) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ ในเขตบริการการเทียบระดับการศึกษาของสถานศึกษา
(4) ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
ข้อ 5 การเทียบระดับการศึกษา ให้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ขอเทียบระดับการศึกษาและความพร้อมของสถานศึกษาเป็นสำคัญ
ข้อ 6 สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการเทียบระดับการศึกษา จะต้องประกาศกำหนดให้ผู้ขอเทียบระดับการศึกษา ยื่นคำร้องขอเทียบระดับการศึกษาและดำเนินการเทียบระดับการศึกษาเป็นการทั่วไปไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง
ข้อ 7 ผู้ที่ประสงค์จะเทียบระดับการศึกษา ให้ยื่นคำร้องขอเทียบระดับการศึกษาที่สถานศึกษา ซึ่งตนมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำตามวัน เวลา ที่สถานศึกษากำหนด พร้อมทั้งหลักฐานการมีคุณสมบัติที่จะขอเทียบระดับการศึกษา ตาม ข้อ 4 และอาจมีหลักฐานที่แสดงความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือการทำงานตามที่สถานศึกษากำหนด
ข้อ 8 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาจำนวนไม่เกินห้าคน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาของการศึกษาระดับนั้นจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน และผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวัดและประเมินผลจำนวนหนึ่งคน ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาของสถานศึกษาอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาที่สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและกรอบเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา
ให้สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาที่สอดคล้องวิสัยทัศน์และหลักสูตรของสถานศึกษาเพิ่มเติม จัดทำเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและกรอบเครื่องมือประเมินที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด รวมทั้งจัดทำเครื่องมือประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษา ที่สถานศึกษาจัดทำเพิ่มเติม
ข้อ 9 การประเมินเทียบระดับการศึกษา ให้ประเมินมวลประสบการณ์และความรู้ที่เป็นองค์รวมของบุคคล ให้ครอบคลุมคุณลักษณะที่สำคัญ ทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษา ที่สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร
ข้อ 10 ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาจะต้องได้รับการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาที่กำหนด จึงจะถือว่าผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินตามวรรคแรก สามารถเก็บสะสมผลการประเมินในส่วนที่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาไว้ได้ แต่ต้องเข้ารับการประเมินผ่านครบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาตามที่กำหนดภายใน 5 ปี นับแต่วันอนุมัติผลตามคำร้องขอเทียบระดับการศึกษาครั้งแรก
ข้อ 11 ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการเทียบระดับการศึกษา
ข้อ 12 ให้สถานศึกษาจัดทำหลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ตามแบบท้ายระเบียบนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ และมอบให้ผู้ขอเทียบระดับการศึกษาหนึ่งฉบับ
ข้อ 13 การออกประกาศนียบัตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร
ข้อ 14 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการเทียบระดับการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม
ข้อ 15 ให้สถานศึกษา เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบระดับการศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด
ข้อ 16 ให้สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษา และประสานงานการเทียบระดับการศึกษา
ข้อ 17 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update