กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
:: ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตาม มาตรา 7 มาตรา 13 (2) และ มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 39 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัดสามารถรับผู้ป่วยเพื่อตรวจประเมินและวินิจฉัยด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด ดังต่อไปนี้
3.1 ตรวจประเมินสภาพร่างกายโดยทั่วไป
3.2 ตรวจประเมินและวินิจฉัยระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง ระบบการไหลเวียนเลือดและการหายใจ และพัฒนาการการเคลื่อนไหวในเด็ก
3.3 ตรวจ การเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยวิธีการเคลื่อนไหวแบบทำเอง (active movement) การเคลื่อนไหวแบบทำให้ (passive movement) การเคลื่อนไหวแบบเสริมในข้อ (accessory movement)
3.4 ตรวจวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า (electrodiagnosis) เฉพาะทางกายภาพบำบัด
3.5 ตรวจวิเคราะห์ท่าทางและการเดิน
3.6 ตรวจเพื่อค้นหาสาเหตุของอาการเจ็บปวด
3.7 ตรวจและประเมินความบกพร่องในหน้าที่และการทำงานของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรค
ข้อ 4 ให้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัดใช้วิธีการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด ดังต่อไปนี้
4.1 การรักษาด้วยวิธีการนวด การดัด และการดึง
4.2 การออกกำลังกายแบบทำเอง (active exercise) และแบบทำให้ (passive exercise)
4.3 การรักษาด้วยน้ำและการออกกำลังกายในน้ำ
4.4 การระบายเสมหะหรือสารคัดหลั่งหรือของเสียอื่นๆ ออกจากปอดและการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพของปอดและหัวใจ
4.5 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
4.6 การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
4.7 การยก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว
4.8 การฝึกกระตุ้นพัฒนาการการเคลื่อนไหวในเด็ก
4.9 การใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อร่วมการรักษา
4.10 การใช้วิธีทางกายภาพบำบัดอื่นๆ ที่รับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพ
ข้อ 5 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด จะใช้ยาบำบัดได้แต่เฉพาะยาที่ใช้ในวิธีทางกายภาพบำบัดซึ่งมิใช่ยากินหรือยาฉีด
ข้อ 6 ในกรณีที่มีปัญหาตามระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 7 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update