กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบการเคหะแห่งชาติ
:: ว่าด้วยการจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการจัดระเบียบในเคหะชุมชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 (3) แห่งพระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 แห่งระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 6 การจัดระเบียบในเคหะชุมชน แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
(1) ประเภท ก. การจัดระเบียบการใช้พื้นที่ที่มีลักษณะการใช้พื้นที่เป็นประจำบนพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะกึ่งถาวรแต่รื้อถอนได้ง่าย และต้องจัดสร้างตามรูปแบบที่การเคหะแห่งชาติกำหนดมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้าเพียงอย่างเดียวมิได้ใช้อยู่อาศัย และไม่ใช้งบลงทุนของการเคหะแห่งชาติในการจัดสร้าง
(2) ประเภท ข. การจัดระเบียบการใช้พื้นที่ที่มีลักษณะการใช้พื้นที่เป็นประจำไม่มีสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ มีการค้าขายในพื้นที่ติดต่อกันทุกวันและกำหนดขนาดพื้นที่ในการค้าขายได้ตามแผนผังและบริเวณ
(3) ประเภท ค. การจัดระเบียบการใช้พื้นที่ที่มีลักษณะชั่วคราวในแต่ละโครงการสัปดาห์ละไม่เกิน 3 วัน ไม่มีสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ ไม่มีการใช้พื้นที่เป็นประจำและกำหนดขนาดพื้นที่ในการใช้ได้"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในหมวด 3 การจัดระเบียบประเภท ค. ข้อ 11 แห่งระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 11 การจัดระเบียบ ประเภท ค. หมายถึง การใช้พื้นที่ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ
(1) ตลาดนัดประจำสัปดาห์
(2) ตลาดนัดที่เปิดขายติดต่อกันไม่เกิน 3 วัน
(3) เปิดท้ายรถขายของ"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในหมวด 3 การจัดระเบียบประเภท ค. ข้อ 12 แห่งระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 12 หลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบประเภท ค. ให้จัดเป็นรายวัน ไม่เกินสัปดาห์ละ 3 วัน โดยให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานที่ดูแลเคหะชุมชนทุกครั้งที่จัด และไม่ต้องจัดทำสัญญา อัตราค่าเช่าให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกบัญชีที่ 4 หลักเกณฑ์การจัดระเบียบประเภท ค. ตามระเบียบ ข้อ 11 ตลาดนัดประจำสัปดาห์, เปิดท้ายรถขายของ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้บัญชีแนบท้ายระเบียบนี้แทน


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

บัญชีที่ 4 หลักเกณฑ์การจัดระเบียบประเภท ค. ตามระเบียบ ข้อ 11
ตลาดนัดประจำสัปดาห์, ตลาดนัดที่เปิดขายของติดต่อกันไม่เกิน 3 วัน, เปิดท้ายรถขายของ
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์
รูปแบบ
- ตลาดนัดประจำสัปดาห์, ตลาดนัดที่เปิดขายของติดต่อกันไม่เกิน 3 วัน, เปิดท้ายรถขายของ
- ใช้พื้นที่ลักษณะชั่วคราวสัปดาห์ละไม่เกิน 3 วัน
- ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
ขนาดพื้นที่
- กำหนดตามความเหมาะสม
การทำสัญญา
- ไม่ต้องจัดทำสัญญา
อัตราค่าเช่า
- คิดรวมพื้นที่ขายรวมทางเดิน เนื้อที่ไม่เกิน 1,000 ตรม. แรก คิดค่าเช่าไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท/ครั้ง/วัน
หากใช้พื้นที่เกินคิด ตรม. ละ 2 บาท/ครั้ง/วัน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- กำหนดไม่จัดเก็บ
ค่าน้ำ - ค่าไฟ
- ผู้ได้สิทธิจัดหาเอง

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update