กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบการเคหะแห่งชาติ
ว่าด้วยการใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-5
:: หมวด1 บททั่วไป ข้อ 6-8
:: หมวด2 การขอใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
:: ส่วนที่1 การพิจารณา - อนุญาต ข้อ 9-10
:: ส่วนที่2 ค่าธรรมเนียม ข้อ 11-15
:: ส่วนที่3 ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้ ข้อ 16-19
:: หมวด3 การให้เช่าสถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
:: ส่วนที่1 การพิจารณา - อนุญาต ข้อ 20-23
:: ส่วนที่2 การให้เช่า ข้อ 24-25
:: ส่วนที่3 ความรับผิดชอบของผู้เช่า ข้อ 26-29
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบการเคหะแห่งชาติ
:: ว่าด้วยการใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-29


:: บทนิยาม
เพื่อให้การใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติตามประเภทและวัตถุประสงค์ของการใช้มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม และสะดวกต่อการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 (3) แห่งพระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
(1) "ผู้ว่าการ" หมายความว่า ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
(2) "ผู้ขอใช้" หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่แสดงความจำนงเป็นหนังสือขอใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการชั่วคราว
(3) "ผู้เช่า" หมายความว่า ผู้ที่ได้ทำสัญญาเช่าสถานที่ที่อยู่ในความครอบครองของการเคหะแห่งชาติ
(4) "คำขอ" หมายความว่า แบบพิมพ์หรือบันทึก หรือหนังสือที่แสดงความจำนงขอใช้หรือเช่าสถานที่ของการเคหะแห่งชาติเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการชั่วคราว
(5) "สถานที่" หมายความว่า ที่ดินและหรืออาคารหรือพื้นที่ว่างซึ่งอยู่ในความครอบครองของการเคหะแห่งชาติ ยกเว้นที่ดินและหรืออาคารหรือพื้นที่ว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปรับปรุงชุมชนแออัด
(6) "ค่าธรรมเนียม" หมายความว่า เงินที่ผู้ขอใช้นำมาชำระให้การเคหะแห่งชาติในการขอใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
(7) "ค่าเช่า" หมายความว่า เงินค่าตอบแทนที่ผู้เช่านำมาชำระให้การเคหะแห่งชาติในการเช่าสถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
(8) "เงินประกัน" หมายความว่า เงินที่ผู้ขอใช้หรือผู้เช่านำมาวางเป็นประกันความเสียหายเนื่องจากการใช้หรือเช่าสถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
(9) "กิจกรรมส่วนรวม" หมายความว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองวันทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม ทั้งนี้หมายความรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเคหะชุมชนนั้น
(10) "การขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราว" หมายความว่า การขอใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติเพื่อจัดทำกิจกรรมประเภทหนึ่งประเภทใดเป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้
ก. ประเภทที่ 1 คือการขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวสำหรับกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้รวมอยู่ด้วย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่วนรวม เช่น จัดงานสงกรานต์โดยมีการออกร้านขายของ จัดงานขึ้นปีใหม่ โดยมีการแสดงดนตรีที่เก็บเงินค่าผ่านประตู หรือจัดเทศกาลสินค้าราคาถูกโดยเก็บค่าตอบแทนจากผู้นำสินค้ามาขาย เป็นต้น
ข. ประเภทที่ 2 คือการขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวสำหรับกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนโดยไม่มีการหารายได้
ค. ประเภทที่ 3 คือการขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวสำหรับกิจกรรมเฉพาะกิจ ของผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนที่ไม่มีการหารายได้ เช่น บวชนาค แต่งงาน เป็นต้น
ง. ประเภทที่ 4 คือการขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวสำหรับกิจกรรมเฉพาะกิจที่ไม่มีการหารายได้ของส่วนราชการ หรือองค์การการกุศล
(11) "การเช่าสถานที่เป็นการชั่วคราว" หมายความว่า การเช่าสถานที่ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็นการชั่วคราว
top

:: หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 6 ในการขอใช้หรือเช่าสถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราวผู้ขอใช้ หรือผู้เช่าจะต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานของการเคหะแห่งชาติที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในกรณีที่ผู้ขอใช้หรือผู้เช่ายื่นคำขอเพื่อขอใช้ หรือเช่าสถานที่เป็นการชั่วคราวเกินกว่าอำนาจที่หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนจะอนุญาตได้ ผู้ขอใช้หรือผู้เช่าจะต้องยื่นคำขอล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเข้าใช้สถานที่นั้น
ข้อ 7 การรับคำขอให้อยู่ในความรับผิดชองของหน่วยงาน ดังนี้
(1) ให้แผนกสถานที่ กองกลาง สำนักผู้ว่าการ มีหน้าที่รับและพิจารณาคำขอการขอใช้ หรือเช่าสถานที่เป็นการชั่วคราวภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ ยกเว้นบริเวณสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสโมสรการเคหะแห่งชาติ
(2) ให้สำนักงานเคหะชุมชนมีหน้าที่รับและพิจารณาคำขอการขอใช้ หรือเช่าสถานที่เป็นการชั่วคราวที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเคหะชุมชนนั้น
ข้อ 8 ในการเข้าใช้สถานที่ตามระเบียบนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำหลักฐานเป็นหนังสือในการส่งมอบสถานที่
top

:: หมวด 2 การขอใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
ส่วนที่ 1 การพิจารณา - อนุญาต
ข้อ 9 หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ขัดกับนโยบายและแผนงานของการเคหะแห่งชาติ
(2) ไม่ทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเดือดร้อนรำคาญ หรือได้รับความเสียหาย
(3) เพื่อประโยชน์หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเคหะชุมชน
(4) ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างเป็นแบบชั่วคราว ง่ายต่อการรื้อถอน
ข้อ 10 ขอบเขตอำนาจในการพิจารณาอนุญาต
(1) การขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ ให้ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการเป็นผู้อนุญาต
(2) การขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเคหะชุมชน โดยมีระยะเวลาการขอใช้ไม่เกิน 3 วัน ให้หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนเป็นผู้อนุญาต ถ้าเกินกว่า 3 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน ให้ผู้อำนวยการกองที่รับผิดชอบเป็นผู้อนุญาต และหากเกิน 7 วัน ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้อนุญาต
(3) การขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวเฉพาะสนามกีฬาคลองจั่นและห้วยขวางสำหรับกิจกรรมประเภทที่ 1
- 3 ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้อนุญาต
top

:: ส่วนที่ 2 ค่าธรรมเนียม
ข้อ 11 ในการขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวตามระเบียบนี้ ผู้ขอใช้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด ยกเว้นการขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อจัดกิจกรรมประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขอใช้
ข้อ 12 การขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาตของสำนักงานเคหะชุมชน ผู้ขอใช้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ผู้มีอำนาจอนุญาตกำหนด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ซึ่งค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬาคลองจั่นและห้วยขวาง
หากคณะกรรมการเคหะชุมชนนั้นเป็นผู้ขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวดังกล่าวในวรรคแรก เฉพาะกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองวันสำคัญทางศาสนาหรือวันตามประเพณีนิยม หรือเพื่อหารายได้มาพัฒนาชุมชนตามที่การเคหะแห่งชาติเห็นชอบให้คิดค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่ผู้มีอำนาจอนุญาตกำหนดแต่ต้องไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของอัตราตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
กรณีการขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวในบริเวณสำนักงานใหญ่ ให้ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการเป็นผู้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ข้อ 13 ในกรณีผู้ขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวประสงค์ที่จะขอใช้น้ำและหรือไฟฟ้าให้เรียกเก็บอัตราค่าน้ำและไฟฟ้า ตามอัตราบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 14 ผู้ขอใช้ต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดครั้งเดียวในวันที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากการเคหะแห่งชาติ
ข้อ 15 การขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ให้กองรายได้ ฝ่ายการคลังและนโยบายการเงิน มีหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียม หรือเงินประเภทอื่นๆ
การขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวบริเวณภายในความรับผิดชอบของสำนักงานเคหะชุมชน ให้สำนักงานเคหะชุมชนมีหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียม หรือเงินประเภทอื่นๆ โดยนำส่งตามวิธีปฏิบัติที่ฝ่ายการคลังและนโยบายการเงินกำหนดไว้
top

:: ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบของผู้ขอใช้
ข้อ 16 ผู้ขอใช้ต้องรับผิดชอบในบรรดาความชำรุดหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวของผู้ขอใช้ และผู้ขอใช้ต้องชำระค่าเสียหายตามจำนวนที่การเคหะแห่งชาติกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่การเคหะแห่งชาติบอกกล่าว
เพื่อประโยชน์ของการเคหะแห่งชาติ หากผู้มีอำนาจอนุญาตการขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวเห็นควรเก็บเงินค่าประกัน ให้พิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสม
ข้อ 17 ผู้ขอใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาดบริเวณสถานที่ที่ขอใช้ และต้องเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ ที่ขอใช้ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบคืนการเคหะแห่งชาติ
ข้อ 18 ถ้าผู้ขอใช้ไม่สามารถเข้าดำเนินการใช้สถานที่ที่ขอใช้นั้นได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ อันมิใช่เป็นความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติจะไม่คืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้ขอใช้
ข้อ 19 การขอใช้สถานที่เป็นการชั่วคราวที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นำเสนอผู้ว่าการพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป
top

:: หมวด 3 การให้เช่าสถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว
ส่วนที่ 1 การพิจารณา - อนุญาต
ข้อ 20 ผู้เช่าสถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว ต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้เช่าซื้อหรือซื้อหรือถือกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินภายในเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ
(2) เป็นผู้เช่าหรือซื้อที่ดินของการเคหะแห่งชาติ
(3) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของชุมชน
ข้อ 21 การเช่าสถานที่ตามระเบียบนี้ต้องเป็นการเช่าเพื่อกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็นการชั่วคราว และมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัยของตนเอง
(2) เพื่อก่อสร้างอาคารประกอบธุรกิจตามที่การเคหะแห่งชาติอนุมัติ
(3) เพื่อก่อสร้างสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของชุมชน
ข้อ 22 หลักเกณฑ์ในการเช่าสถานที่เพื่อกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็นการชั่วคราว ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) เป็นพื้นที่ว่างกำหนดไว้ใช้ประโยชน์ในกิจการของการเคหะแห่งชาติ แต่ยังไม่มีแผนการใช้พื้นที่ในช่วงระยะเวลาที่ขอเช่า
(2) ไม่ทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเดือดร้อนรำคาญหรือได้รับความเสียหาย
(3) ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
(4) ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างเป็นแบบชั่วคราว ง่ายต่อการรื้อถอน
(5) ผู้ขอเช่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาเช่า
(6) กำหนดเวลาเช่าครั้งละไม่เกิน 1 ปี
ข้อ 23 การเช่าสถานที่เพื่อกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็นการชั่วคราวเพื่อก่อสร้าง หรือต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัยของตนเองและเพื่อก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบธุรกิจ ตามที่การเคหะแห่งชาติอนุมัติให้หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
การเช่าสถานที่เพื่อกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็นการชั่วคราว เพื่อก่อสร้างสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของชุมชนให้ผู้อำนวยการกองเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
top

:: ส่วนที่ 2 การให้เช่า
ข้อ 24 เมื่อมีการอนุมัติให้เช่าสถานที่ตามระเบียบนี้แล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการดังนี้
(1) จัดให้มีการทำสัญญาเช่า
(2) ให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าทั้งหมดในวันทำสัญญาตามอัตราที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
(3) ให้ผู้เช่าวางเงินประกันความเสียหายดังนี้
ก. วางเงินประกันจำนวนหนึ่งเท่าของค่าเช่ารายเดือน สำหรับการเช่าเพื่อกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็นการชั่วคราว ในการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัยของตนเองหรือก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบธุรกิจตามที่การเคหะแห่งชาติอนุมัติ
ข. วางเงินประกันจำนวนสิบเท่าของค่าเช่ารายเดือน สำหรับการเช่าเพื่อกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็นการชั่วคราว ในการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของชุมชน
ข้อ 25 การเช่าสถานที่เป็นการชั่วคราวภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ ให้กองรายได้ ฝ่ายการคลังและนโยบายการเงิน มีหน้าที่รับเงินค่าเช่าหรือเงินประเภทอื่นๆ
การเช่าสถานที่เป็นการชั่วคราวบริเวณภายในความรับผิดชอบของสำนักงานเคหะชุมชน ให้สำนักงานเคหะชุมชนมีหน้าที่รับเงินค่าเช่าหรือเงินประเภทอื่นๆ โดยนำส่งตามวิธีปฏิบัติที่ฝ่ายการคลังและนโยบายการเงินกำหนดไว้
top

:: ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบของผู้เช่า
ข้อ 26 ผู้เช่าต้องรับผิดชอบในบรรดาความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเช่าสถานที่เพื่อกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็นการชั่วคราว และผู้เช่าต้องชำระค่าเสียหายตามจำนวนที่การเคหะแห่งชาติกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่การเคหะแห่งชาติบอกกล่าว
ข้อ 27 ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาดบริเวณสถานที่เช่า และต้องเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่เช่าให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบคืนการเคหะแห่งชาติ
ข้อ 28 ถ้าผู้เช่าไม่สามารถเข้าดำเนินการใช้สถานที่เช่านั้นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ อันมิใช่เป็นความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติจะไม่คืนค่าเช่าแก่ผู้เช่า
ข้อ 29 การให้เช่าสถานที่ ซึ่งนอกเหนือหรือแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ขออนุมัติผู้ว่าการ หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเป็นรายๆ ไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ

บัญชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ
ว่าด้วยการใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2546


บัญชี 1 การใช้สถานที่เป็นการชั่วคราว

 ลำดับที่  ประเภทกิจกรรม  อัตราค่าธรรมเนียม/1 ไร่  เงินประกันสัญญาเช่า  หมายเหตุ

1.

 สวนสนุก

 มหรสพ

 การถ่ายทำภาพยนตร์

 การถ่ายทำวีดีโอ

 พื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ วันละ 2,500 บาท

 พื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ วันละ 2,500 บาท

 พื้นที่เกิน 1 ไร่ วันละ 3,000 บาท

 พื้นที่เกิน 1 ไร่ วันละ 3,000 บาท


 ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามความจำเป็น และเหมาะสมทุกแห่ง
 ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามความจำเป็น และเหมาะสมทุกแห่ง
 ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามความจำเป็น และเหมาะสมทุกแห่ง
 ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณษตามความจำเป็น และเหมาะสมทุกแห่ง

 

2.

 กิจกรรมส่วนรวมของชุมชน โดยไม่มีรายได้


_

_
 

3.

 บวชนาค

 แต่งงาน

 ทำบุญเลี้ยงพระ

 ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 300 บาท

 ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 300 บาท

 ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 300 บาท

 ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามความจำเป็น และเหมาะสมทุกแห่ง
 ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามความจำเป็น และเหมาะสมทุกแห่ง
 ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามความจำเป็น และเหมาะสมทุกแห่ง

 

4.

 กิจกรรมเฉพาะกิจที่ไม่มี การหารายได้ของส่วนราชการ หรือ-องค์การการกุศล_


_
 

*หมายเหตุ
1. สวนสนุก หมายถึง ชิงช้า ม้าหมุน ปาเป้า ยิงปืน ละครลิง สาวน้อยตกน้ำ มหรสพฟรี เป็นต้น
2. มหรสพ หมายถึง สิ่งบันเทิงต่างๆ โดยเก็บค่าเข้าชม จะมีการล้อมรั้วหรือไม่ก็ตาม เช่น ดนตรี ลิเก มโนราห์ ภาพยนตร์ เป็นต้น
3. การคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชี 1 มิได้กำหนดให้ใช้กับสนามกีฬาคลองจั่นและสนามกีฬาห้วยขวาง
4. การขอใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราวสำหรับจัดกิจกรรมที่มีขอบเขตเกินกว่าที่กำหนดไว้ในบัญชี 1 ให้นำเสนอผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุญาต


บัญชี 2 การใช้น้ำ / ไฟฟ้าชั่วคราว

 ลำดับที่  ประเภทการใช้  ค่าธรรมเนียม  หมายเหตุ

1.

 น้ำ

 อัตราเดียวกับการขายน้ำของ กคช. ในโครงการ
 กรณีมีการขายน้ำ อัตราธุรกิจให้ใช้

 อัตราธุรกิจ
  1. ผู้ขอใช้น้ำจะต้องขอใช้ไม่เกิน 30 วัน หากเกินกว่านี้ให้ติดต่อกับการประปานครหลวงโดยตรง ยกเว้น สช. ที่ยังไม่มีน้ำประปาเข้าถึง
  2. ให้ใช้มาตรวัดน้ำของ กคช.


2.

 ไฟฟ้า

 วันละไม่ต่ำกว่า 300 บาท

  1. การจัดมหรสพไม่อนุญาตให้ใช้
  2. กรณีขอใช้ไฟฟ้าจาก สช. เป็นการใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย
  3. ให้ต่อไฟฟ้าจากไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สช.
  4. ห้ามต่อไฟฟ้าจากห้องปั๊มน้ำหรือเครื่องปั๊มน้ำโดยเด็ดขาดบัญชี 3 การเช่าสถานที่เพื่อกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็นการชั่วคราวที่

 ลำดับที่  วัตถุประสงค์  อัตราค่าเช่า  เงินประกันสัญญาเช่า  หมายเหตุ

1.

 เพื่อก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัยของตนเอง

 พื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางวา เดือนละ 1,500 บาท


 1 เท่า ของค่าเช่ารายเดือน ทุกแห่ง
 

2.

 เพื่อก่อสร้างอาคารประกอบธุรกิจตามที่ กคช. อนุมัติ

 พื้นที่เกิน 10-20 ตารางวา เดือนละ 3,000 บาท


 1 เท่า ของค่าเช่ารายเดือน ทุกแห่ง
 

3.

 เพื่อก่อสร้างสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของชุมชน

 พื้นที่เกิน 20-30 ตารางวา เดือนละ 4,500 บาท

 พื้นที่เกิน 30 ตารางวา คิดเพิ่มอีกตารางวาละ 200 บาท/เดือน


 10 เท่า ของค่าเช่ารายเดือน ทุกแห่ง

             _
 


top

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update