แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการงบประมาณ
พ.ศ. 2547
 

:: บทนิยาม 1-6
:: หมวด1 การจัดทำงบประมาณ มาตรา 7-8
:: หมวด2 การบริหารงบประมาณ มาตรา 9-14
:: หมวด3 การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน มาตรา 15
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 16


 
     

     
 
 

เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นไป โดยอิสระตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2543
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"คณะกรรมการ ป.ป.ช." หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
"สำนักงาน ป.ป.ช." หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
"งบประมาณรายจ่าย" หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด ประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐและเงินรายได้ทุกประเภทของสำนักงาน ป.ป.ช. และให้หมายความรวมถึงงบประมาณเหลือจ่ายของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วด้วย
"เงินราชการลับ" หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนดให้เป็นเงินราชการลับหรือที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติเพิ่มเติมให้เป็นเงินราชการลับ
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการ ตามระเบียบนี้และมีอำนาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

:: หมวด 1 การจัดทำงบประมาณ
ข้อ 7 ให้สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อคณะรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการจัดทำคำของบประมาณให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด
ข้อ 8 งบประมาณรายจ่ายจำแนกเป็น 3 ประเภท คือ
(1) รายจ่ายด้านบุคลากร
(2) รายจ่ายในการจัดการและบริหารองค์กร
(3) รายจ่ายที่เป็นงบลงทุน
ค่าใช้จ่ายใดจะจำแนกเป็นรายจ่ายประเภทใด ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด

:: หมวด 2 การบริหารงบประมาณ
ข้อ 9 ให้เลขาธิการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่ออนุมัติ ยกเว้นเงินราชการลับให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ
ข้อ 10 การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้กระทำได้เฉพาะที่ได้กำหนดในแผนงานโครงการ หรือรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายตามข้อ 9 หรือตามข้อ 13
ข้อ 11 ให้เลขาธิการมีอำนาจหน้าที่จัดสรรและรับผิดชอบในการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย
ข้อ 12 รายจ่ายด้านบุคลากรและรายจ่ายในการจัดการและบริหารองค์กรให้ถัวจ่ายระหว่างประเภทรายจ่ายได้
ข้อ 13 ให้เลขาธิการมีอำนาจอนุมัติ ดังต่อไปนี้
(1) เพิ่ม ลด จำนวน หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายตามข้อ 9 ภายในวงเงินที่กำหนด
(2) โอนเงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วหรือหมดความจำเป็นไปสมทบจ่ายในรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างแต่ละรายการไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
(3) โอนเงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายด้านบุคลากร รายจ่ายในการจัดการและบริหารองค์กร และรายจ่ายที่เป็นงบลงทุน ไปจัดซื้อครุภัณฑ์ตามกรอบอัตราครุภัณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
(4) โอนเงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายด้านบุคลากร รายจ่ายในการจัดการและบริหารองค์กร และรายจ่ายที่เป็นงบลงทุน ไปจัดซื้อครุภัณฑ์นอกเหนือจากกรอบอัตราครุภัณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ราคาหน่วยละไม่เกิน 500,000 บาท หรือค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการละไม่เกิน 2,500,000 บาท
ในกรณีที่มีความจำเป็นเลขาธิการอาจโอนเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายเพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณภาพในการให้บริการหรือเพื่อการพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี โดยให้คำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่าและจะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็น หรือความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ทำให้เป้าหมาย ผลผลิตตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ
ข้อ 14 ให้เลขาธิการกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นเงินราชการลับ ตามจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความเห็นชอบ
การเบิกจ่ายเงินราชการลับ ให้เบิกจ่ายได้ทุกประเภทรายจ่ายและรายการค่าใช้จ่าย

:: หมวด 3 การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ข้อ 15 ให้เลขาธิการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

:: บทเฉพาะกาล
ข้อ 16 ระเบียบนี้ไม่มีผลกระทบกับการใดซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการหรือได้ดำเนินการไปแล้วโดยชอบด้วย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2547
พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ
 
     
Update