แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพของลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช.
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพของลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2544
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 (11) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพของลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพของลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 3 ให้ลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. ประเภทลูกจ้างประจำ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน ป.ป.ช. ในอัตราคนละ 2,000 บาทต่อเดือน โดยให้เบิกจ่ายควบกับเงินค่าจ้าง"
 
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2547
พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
     
Update