แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ พ.ศ. 2544 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการพัฒนาตุลาการศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ประกอบด้วยรองประธานศาลปกครองสูงสุดซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย เป็นประธาน ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย อธิบดีศาลปกครองกลาง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการยุติธรรมทางปกครอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ และผู้อำนวยการกองการต่างประเทศเป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ"
 
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2547
อักขราทร จุฬารัตน
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 
     
Update