แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. 2545 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการปรับค่าตอบแทนภาคราชการในการชดเชยค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 84 วรรคหนึ่ง (9) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 5 พนักงานคดีปกครองซึ่งจะไดั้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครองระดับ 3 ถึงระดับ 10 ตามที่ ก.ศป. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครองระดับ 3 ถึงระดับ 10 จากคณะกรรมการที่สำนักงานศาลปกครองแต่งตั้ง โดยให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ดังนี้
(1) พนักงานคดีปกครองระดับ 3 และระดับ 4 ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 2,000 บาท
(2) พนักงานคดีปกครองระดับ 5 และระดับ 6 ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 3,000 บาท
(3) พนักงานคดีปกครองระดับ 7 ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 5,000 บาท
(4) พนักงานคดีปกครองระดับ 8 ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 8,500 บาท
(5) พนักงานคดีปกครองระดับ 9 (ชช.) ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 19,800 บาท
(6) พนักงานคดีปกครองระดับ 10 (ชช.) ให้ได้รับในอัตราเดือนละ 26,000 บาท"
 
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2547
อักขราทร จุฬารัตน
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 
     
Update