แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 84 วรรคหนึ่ง (11) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า "ค่าตอบแทนพิเศษ" ระหว่างบทนิยามคำว่า "พนักงานศาลปกครอง" กับ "เลขาธิการ" ในข้อ 3 ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544
"ค่าตอบแทนพิเศษ" หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่พนักงานศาลปกครองตามลักษณะและภาระงานหรือจ่ายให้แก่พนักงานศาลปกครองในกรณีมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 5 การกำหนดตำแหน่งพนักงานศาลปกครอง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มบริหารทั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) เลขานุการ
(ข) เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
(ค) พนักงานหน้าบัลลังก์
(ง) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
(จ) พนักงานเดินหมาย
(ฉ) พนักงานรับโทรศัพท์
(ช) พนักงานขับรถยนต์
(ซ) บรรณารักษ์
(ฌ) พนักงานธุรการ
(2) กลุ่มเทคนิคหรือวิชาชีพ ได้แก่ ตำแหน่งดังต่อไปนี้
(ก) พนักงานคอมพิวเตอร์
(ข) นายช่างคอมพิวเตอร์
(ค) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
(ง) นายช่าง
(จ) วิศวกรโยธา
(ฉ) สถาปนิก
(3) กลุ่มชำนาญการ ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานแปล
(4) กลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่ ตำแหน่งซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของสำนักงานศาลปกครองหรือมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว
ในกรณีที่มีความจำเป็น สำนักงานศาลปกครองอาจจ้างพนักงานศาลปกครองตำแหน่งอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 8 อัตราค่าจ้างพนักงานศาลปกครองสำหรับตำแหน่งตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
การกำหนดให้พนักงานศาลปกครองผู้ใดได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างในขั้นใดให้เป็นไปตามที่เลขาธิการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จ้างของผู้นั้น
ให้พนักงานศาลปกครองมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่สำนักงานศาลปกครองกำหนด"
 
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
อักขราทร จุฬารัตน
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 
     
Update