แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2543 เพื่อให้กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง ตามที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ 2 หมวด 1 แห่ง พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (11) (14) และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 8 ให้กรรมการได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนการประชุม ให้ได้รับเป็นรายครั้ง ทุกครั้งที่มีการประชุมตามอำนาจหน้าที่หรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย โดยให้คิดหนึ่งวันเป็นหนึ่งครั้ง
(2) ค่าตอบแทนการไต่สวน ให้ได้รับเป็นรายครั้ง ทุกครั้งที่มีการไต่สวน แต่รวมกันแล้วไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท โดยให้คิดหนึ่งวันเป็นหนึ่งครั้ง
อัตราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
ในกรณีที่กรรมการเป็นข้าราชการ ให้ผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดดังกล่าว"

บัญชีค่าตอบแทนกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ตำแหน่ง ค่าตอบแทนการประชุม (บาท/ครั้ง) ค่าตอบแทนการไต่สวน (บาท/ครั้ง)

 (1) ประธานกรรมการวินัยทางงบประมาณและ
      การคลัง
 (2) กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง


2,200.-

2,000.-


1,000.-

1,000.-


 
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2547
ปัญญา ตันติยวรงค์
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
     
Update