แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 

เพื่อให้วิธีปฏิบัติและการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกนิยามคำว่า "บุคคลในครอบครัว" ในข้อ 3 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทางไปราชการ ดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดาของผู้เดินทางและหรือบิดามารดาของคู่สมรส
(4) ผู้ติดตาม
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 4 ให้ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศหรือต่างประเทศ เว้นแต่ ลูกจ้างตามสัญญาจ้างให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามความจำเป็นเหมาะสม"
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 5ทวิ แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2543
"ข้อ 5ทวิ สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ หรือวันที่ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี"
ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6ทวิ แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2543
"ข้อ 6ทวิ การใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้"
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 10 การนับจำนวนวันเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ออกจากสถานที่อยู่หรือสำนักงานประจำตามปกติจนถึงวันที่กลับถึงสถานที่อยู่หรือสำนักงานประจำปกติ แล้วแต่กรณี
วันเดินทางไปราชการ ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 11 การเดินทางไปราชการที่จำเป็นต้องพักแรม ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือตามที่จ่ายจริง ตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียวแต่ไม่เกินอัตราในบัญชีหมายเลข 2 ท้ายระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี โดยต้องเลือกเพียงอย่างเดียว ตลอดการเดินทางในครั้งนั้น เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้องพักแรมในยานพาหนะหรือการพักแรมในที่พักซึ่งทางราชการจัดไว้ให้"
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 24 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสำนักงานให้เบิกจากสำนักงานใหม่"
ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ 35 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 35 ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้เบิกค่าเช่าที่พักตามที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ตนเองได้รับในการพักอาศัยคนเดียวแต่ไม่เกินอัตราในบัญชีหมายเลข 6 ท้ายระเบียบนี้"
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ 36 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 36 ค่าพาหนะสำหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ รวมทั้งเดินทางภายในของต่างประเทศ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด
สำหรับค่าพาหนะเครื่องบินให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 3 ท้ายระเบียบนี้"
ข้อ 12 ให้ยกเลิกบัญชีหมายเลข 1 อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (เหมาจ่าย) บัญชีหมายเลข 2 อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ บัญชีหมายเลข 3 การเดินทางโดยยานพาหนะประจำทางในประเทศหรือต่างประเทศ บัญชีหมายเลข 5 อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในต่างประเทศ (เหมาจ่าย) บัญชีหมายเลข 6 อัตราค่าเช่าโรงแรมในต่างประเทศ ท้ายระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2543 และให้ใช้บัญชีหมายเลข 1 อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ (เหมาจ่าย) บัญชีหมายเลข 2 อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ บัญชีหมายเลข 3 การเดินทาง โดยยานพาหนะประจำทางในประเทศหรือต่างประเทศ บัญชีหมายเลข 5 อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในต่างประเทศ (เหมาจ่าย) บัญชีหมายเลข 6 อัตราค่าเช่าโรงแรมในต่างประเทศท้ายระเบียบนี้แทน
 
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
ปัญญา ตันติยวรงค์
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
     
Update