แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยรถราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยรถราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546 ในส่วนของรถประจำตำแหน่งให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารราชการภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยรถราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันวัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยรถราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 12 บุคคลที่สำนักงานจะต้องจัดรถประจำตำแหน่งให้ ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และที่ปรึกษาประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้มีได้ตำแหน่งละหนึ่งคัน"
 
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
ปัญญา ตันติยวรงศ์
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
     
Update