แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2543 ให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 52 (9) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันวัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกนิยามคำว่า "ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง" ในข้อ 3 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง หมายความว่า ลูกจ้างที่ได้รับการจ้างโดยมีระยะเวลาการจ้างเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือที่ปรึกษาประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 (3) แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 8 (3) การจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างให้ดำเนินการจ้างจากผู้ที่ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือที่ปรึกษาประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สรรหาและคัดเลือก แล้วแต่กรณี"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 (2) แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 14 (2) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการ หรือผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือที่ปรึกษาประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับการลาของลูกจ้างตามสัญญาจ้างซึ่งประจำตำแหน่งผู้นั้น"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 26 (5) และ (6) แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 26 (5) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการ ผู้ช่วยว่าการ หรือที่ปรึกษาประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้ออกสำหรับลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจำตำแหน่งผู้นั้น
"(6) ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใด ผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการหรือที่ปรึกษาประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพ้นจากตำแหน่งสำหรับลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจำตำแหน่งผู้นั้น"
 
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
ปัญญา ตันติยวรงศ์
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
     
Update