แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2543 ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีค่าจ้างเป็นรายเดือนของลูกจ้างสมทบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 (9) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบัญชีค่าจ้างเป็นรายเดือนของลูกจ้างสมทบท้ายระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความในบัญชีค่าจ้างเป็นรายเดือนของลูกจ้างสมทบท้ายระเบียบนี้แทน
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ปัญญา ตันติยวรงค์
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
     
Update