แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 

เพื่อให้การพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความถูกต้องและเที่ยงธรรม จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 145 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 5 มาตรา 102 และมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 18/2547 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 16 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 16 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนคำร้องคัดค้าน
คณะอนุกรรมการไต่สวนประกอบด้วยกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดคนหนึ่ง เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน และอนุกรรมการไต่สวนอีกสองคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการสืบสวนสอบสวน มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต
ให้ประธานอนุกรรมการไต่สวนแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวน และเป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการไต่สวน
กรณีเห็นสมควรหรือมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้เลขาธิการพิจารณาสั่งให้พนักงานคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนไปร่วมเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวน หรือร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนการไต่สวนคำร้องคัดค้านนั้นก็ได้
ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนรับผิดชอบคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีคำสั่งให้รับไว้เป็นเรื่องคัดค้านแล้วส่งมาให้ทำการไต่สวน
กรณีมีเรื่องคัดค้านการเลือกตั้งที่รับไว้เป็นจำนวนมาก และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเห็นสมควร อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพิ่มเติมอีกก็ได้ โดยให้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว"
 
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 
     
Update