แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 23 มาตรา 23 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 22/2547 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2547 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (7) ของข้อ 31 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(7) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด ซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 35 และข้อ 37 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 35 เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีการยุบสภาหรือมีการยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องกำหนดระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน
กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาตามระเบียบนี้ ให้แล้วเสร็จก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
กรณีมีการยุบสภาหรือมีการยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาตามระเบียบนี้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่มีการยุบสภา หรือมีการยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ แล้วแต่กรณี
"ข้อ 37 กรณีไม่มีผู้สมัครหรือมีแต่มีจำนวนไม่เพียงพอ ตามข้อ 36 หรือมีแต่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่มีความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกแล้วได้ผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนแปดคน ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 29 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 30 และมีความเหมาะสม ตามข้อ 34 ให้ครบจำนวนแปดคนเพื่อเสนอชื่อตามข้อ 38 โดยต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นด้วย"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสาม ของข้อ 39 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ตรวจสอบและพบว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งคนใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 29 หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 30 หรือไม่มีความเหมาะสมตามข้อ 34 หรือไม่อาจคัดเลือกให้ครบตามจำนวนสี่คนได้ ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่เหลืออยู่ ตามข้อ 36 ให้มีจำนวนสองเท่าของจำนวนที่ยังขาดอยู่แล้วเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง
กรณีคณะกรรมการสรรหาไม่สามารถดำเนินการตามวรรคสองได้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 29 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 30 และมีความเหมาะสม ตามข้อ 34 ให้มีจำนวนสองเท่าของจำนวนที่ขาดอยู่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบตามจำนวนสี่คน"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 40 ข้อ 42 และข้อ 43 ของ ระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 40 กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเสร็จแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นดำเนินการประชุมโดยเร็ว โดยให้ผู้มีอายุสูงสุดเป็นประธานการประชุมชั่วคราวและให้ที่ประชุมเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน ส่วนที่เหลืออีกสี่คนเป็นกรรมการ เสร็จแล้วให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตามอัตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดคราวละไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง
กรณีจำเป็นหรือกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอเหตุผลขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจมีคำสั่งขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและให้จ่ายค่าตอบแทนมากกว่าหกสิบวันก็ได้
"ข้อ 42 กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเลือกตั้งโดยเร่งด่วน หรือกรณีมีการยุบสภาหรือยกฐานะหรือเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด หรือมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือมีการเลือกตั้งใหม่หรือมีการเลือกตั้งเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เคยได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 40 หรือทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 29 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 30 และมีความเหมาะสมตามข้อ 34 เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
"ข้อ 43 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นแล้ว เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีคำสั่งขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งออกไปได้ตามความเหมาะสม"
ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม ของข้อ 46 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
"กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งตาม พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง ตามอัตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสาม ของข้อ 50 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งและหน้าที่อื่น ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้น"
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 56 และข้อ 58 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 56 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 7 พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่นับคะแนนให้มีจำนวนเพียงพอ และเหมาะสมแก่การรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่นับคะแนนด้วย
"ข้อ 58 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนน
(2) รับแจ้งความในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง
(3) จับกุมและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนในกรณีที่ได้พบการกระทำความผิด ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง หรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือและผู้กระทำความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนน โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า"
ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ 64 และข้อ 65 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 64 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งการเพิ่มชื่อและถอนชื่อ ตลอดจนการแก้ไขรายการผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
"ข้อ 65 กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามข้อ 63 จำนวนแปดชุด โดยให้พิมพ์ชื่อสำนักทะเบียนผู้พิมพ์พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ตรวจทานไว้ด้วย แล้วเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นลงนามในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวและดำเนินการปิดประกาศ ณ สถานที่ตามข้อ 66 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน"
ข้อ 11 ให้ยกเลิกหมวด 5 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความซึ่งเป็นชื่อของส่วนที่ 1 ในหมวด 7 ของ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ส่วนที่ 1 การประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง"
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความในข้อ 91 และข้อ 92 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 91 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 14) จากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้รีบจัดทำประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้งหรือของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 15 แล้วปิดประกาศไว้ ณ สถานที่นับคะแนน ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็ว
"ข้อ 92 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 15) จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ถ้าไม่มีผู้ใดร้องเรียนและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด หรือผู้สมัครรายใดได้รับเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
(1) เขตเลือกตั้งใดที่มีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้หนึ่งคน ให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
(2) เขตเลือกตั้งใดที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้สมัคร ซึ่งได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเรียงตามลำดับจนครบจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่จะพึงมีได้ในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด หรือผู้สมัครใดได้รับเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 17 หรือ ส.ถ./ผ.ถ. 17/1 หรือ ส.ถ./ผ.ถ. 17/2 แล้วแต่กรณีแล้ว ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดออกหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 18
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดก่อน หรือในวันเลือกตั้งหรือภายหลังจากวันเลือกตั้ง และยังดำเนินการสืบสวนสอบสวนไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 15) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งด้วย ส่วนเรื่องร้องเรียนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้รีบดำเนินการต่อไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2542 ข้อ 37 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2 หรือ ส.ถ./ผ.ถ. 2/1 แล้วแต่กรณี"
ข้อ 14 ให้ยกเลิกความในข้อ 96 และข้อ 97 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ข้อ 15 ให้ยกเลิกความในข้อ 98 และข้อ 99 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 98 เมื่อคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งได้ดำเนินการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้งครบถ้วนแล้ว ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนดำเนินการนำหีบบัตรเลือกตั้ง รวมทั้งนำสิ่งต่อไปนี้ส่งให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยเร็ว คือ
(1) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 9) ชุดที่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ลงคะแนนเลือกตั้งและชุดอื่นๆ (ถ้ามี)
(2) สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 12)
(3) แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 13)
(4) ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 14)
(5) ประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 33)
(6) ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนแล้ว (ส.ถ./ผ.ถ. 34)
(7) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมด
(8) ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
(9) สมุดรายงานประจำสถานที่นับคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 39)
(10) วัสดุอุปกรณ์หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้วให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทำรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ. 16/1 หรือแบบ ผ.ถ. 16/1 จำนวนสองชุด เพื่อส่งให้ผู้มอบและผู้รับมอบเก็บรักษาไว้คนละหนึ่งชุด
"ข้อ 99 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือให้ผู้มีสิทธิคัดค้านการเลือกตั้งมีสิทธิเข้าถึงหรือคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 และเพื่อความรวดเร็วในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิเนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 9) ตาม ข้อ 98 (1) เมื่อใดแล้วให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำสำเนาเก็บรักษาไว้ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง พร้อมทั้งส่งให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นอีกหนึ่งชุด เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิตามกฎหมายต่อไป"
ข้อ 16 ให้ยกเลิกความในข้อ 100 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ข้อ 17 ให้ยกเลิกความในข้อ 101 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 101 การทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้ง ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้ว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นจัดทำรายละเอียด และรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งความเห็นและวิธีการทำลายเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาอนุมัติ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอนุมัติแล้วจึงให้ทำลายได้ เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น
กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการคัดค้านการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งใด หรือกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลมีคำสั่งอายัดหีบบัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ไว้จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้ทำลายได้หรือจนกว่าพ้นระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด"
ข้อ 18 ให้ยกเลิกแบบพิมพ์ แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 13 แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง และแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 14 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ในข้อ 102 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ข้อ 19 ให้ยกเลิกแบบพิมพ์ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2 ประกาศให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือใหม่ แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 15 ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 16 รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 17 ประกาศผลการเลือกตั้ง และแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 23 ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้ง ในข้อ 102 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และให้ใช้แบบพิมพ์ตามท้ายระเบียบนี้แทน ดังนี้

"แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2 ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 15 ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ. 16 รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จากหน่วยเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ผ.ถ. 16 รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จากหน่วยเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 17 ประกาศผลการเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 23 ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้ง"

ข้อ 20 ให้เพิ่มแบบพิมพ์ต่อไปนี้ในข้อ 102 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546

"แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2/1 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งหรือกรณีคัดค้านการเลือกตั้ง
แบบ ส.ถ. 16/1 รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จากสถานที่นับคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ผ.ถ. 16/1 รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จากสถานที่นับคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 17/1 ประกาศผลการเลือกตั้ง (บางส่วน)
แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 17/2 ประกาศผลการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)"

 
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2547
พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 
     
Update