แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 29 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 29 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับบัญชีรายชื่อและประวัติของบุคคล ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตามข้อ 28 แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตามจำนวนที่กำหนดในข้อ 8 และประกาศให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เห็นชอบกับบุคคล ตามบัญชีรายชื่อที่คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอ และไม่อาจแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้ครบตามจำนวนที่กำหนดในข้อ 8 ได้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการทาบทามบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 11 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 12 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดต่อไป
ในกรณีกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 10 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการทาบทามบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 11 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 12 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่างต่อไป"
 
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 
     
Update