แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการการเลือกตั้งพนักงานและลูกจ้าง
(ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานและลูกจ้าง ให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 35/2547 วันที่ 2 เมษายน 2547 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 6.1 (3) ของข้อ 6 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(3) อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนูอ่อน มีเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู ดังต่อไปนี้
กรรมการการเลือกตั้ง มีแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 2 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร มีตราเครื่องหมายสำนักงานประดับบนแถบที่มีขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร
พนักงานตำแหน่งบริหารระดับสูงและตำแหน่งบริหารระดับกลาง มีแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร
พนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 16 ขึ้นไปให้ใช้ตามแบบพนักงานตำแหน่งบริหารระดับสูงและตำแหน่งบริหารระดับกลาง
พนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 8 ถึงขึ้นที่ 15.5 มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร
พนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 7.5 ลงมา มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร
พนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 14 ขึ้นไป ให้ใช้ตามแบบพนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 8 ถึงขั้นที่ 15.5
พนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 7 ถึงขั้นที่ 13.5 ให้ใช้ตามแบบพนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 7.5 ลงมา
พนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 6.5 ลงมา มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 1 แถบ ขมวดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร
แถบดังกล่าวให้ใช้สีเหลืองหรือสีทอง การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนูแถบแรกห่างจากต้นอินทรธนู 5 มิลลิเมตร และแถบต่อไปเว้นระยะห่างกัน 5 มิลลิเมตร
อินทรธนูพนักงานให้มีตราเครื่องหมายสำนักงานประดับอยู่บนแผ่นอินทรธนูค่อนมาทางไหล่ และให้ใช้กับเสื้อแบบที่ 1 สำหรับกรรมการการเลือกตั้งและพนักงานชาย และแบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 สำหรับกรรมการการเลือกตั้งและพนักงานหญิง
สำหรับลูกจ้างไม่ต้องประดับอินทรธนู"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน 6.2 (3) ของข้อ 6 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(3) อินทรธนู ให้มีอินทรธนูแข็งกว้าง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่าพื้นสักหลาดสีดำ ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก อินทรธนูมีลาย ดังนี้
กรรมการการเลือกตั้ง ปักดิ้นสีทองลายดอกพุดซ้อนเต็มแผ่นดินอินทรธนูและให้มีตราเครื่องหมายสำนักงานประดับอยู่บนแผ่นอินทรธนูค่อนมาทางไหล่
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครให้ใช้ตามแบบกรรมการการเลือกตั้ง แต่ไม่มีตราเครื่องหมายสำนักงานประดับบนแผ่นอินทรธนู
พนักงานตำแหน่งบริหารระดับสูงและตำแหน่งบริหารระดับกลาง มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายดอกพุดซ้อนยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู
พนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 16 ขึ้นไปให้ใช้ตามแบบพนักงานตำแหน่งบริหารระดับสูงและตำแหน่งบริหารระดับกลาง
พนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 8 ถึงขั้นที่ 15.5 มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายดอกพุดซ้อน มีดอก 3 ดอก เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู ไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของอินทรธนู
พนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 7.5 ลงมามีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายดอกพุดซ้อน มีดอก 2 ดอก เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู ไม่เกินครึ่งของอินทรธนู
พนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 14 ขึ้นไปให้ใช้ตามแบบพนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 8 ถึงขั้นที่ 15.5
พนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 7 ถึงขั้นที่ 13.5 ให้ใช้ตามแบบพนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 7.5 ลงมา
พนักงานตำแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น อัตราเงินเดือนตั้งแต่ขั้นที่ 6.5 ลงมามีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายดอกพุดซ้อน มีดอก 1 ดอก ไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของอินทรธนู
ลูกจ้าง มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร เป็นขอบ"
 
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 
     
Update