แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้งและการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2545 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 47 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 18 แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 18 การพิจารณาโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งในศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดใดให้คำนึงถึงลำดับอาวุโสและความเหมาะสมในจังหวัดนั้น"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายตำแหน่ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 20 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาศาลชั้นต้นให้รับราชการในจังหวัดที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้จังหวัดละไม่เกินสี่ปี โดยให้นับระยะเวลารวมถึงการช่วยราชการในจังหวัดนั้นด้วย
กรณีผู้ที่รับราชการในศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด และศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวครบสองปี หากมีตำแหน่งในศาลจังหวัดว่างลงอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งในศาลจังหวัด
สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกา รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา เลขานุการและรองเลขานุการศาลสูง เลขานุการศาลชั้นต้น และเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ให้มีวาระในการดำรงตำแหน่งทุกตำแหน่งดังกล่าวรวมกันไม่เกินสี่ปี"
 
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547
อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 
     
Update