แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำและใช้เครื่องหมายราชการสำนักงานศาลยุติธรรมตราสัญลักษณ์ศาลยุติธรรม และตราสัญลักษณ์สำนักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 17 (1) และ (6) คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำและใช้เครื่องหมายราชการสำนักงานศาลยุติธรรม ตราสัญลักษณ์ศาลยุติธรรม และตราสัญลักษณ์สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 วิธีการในการทำเครื่องหมายราชการสำนักงานศาลยุติธรรม ตราสัญลักษณ์ศาลยุติธรรม และตราสัญลักษณ์สำนักงานศาลยุติธรรม จะกระทำโดยวิธีใด และจัดทำโดยใช้วัสดุใดให้เป็นไปตามที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดตามความเหมาะสมและจำเป็น ในการใช้ประโยชน์ราชการ
ข้อ 4 การใช้เครื่องหมายราชการสำนักงานศาลยุติธรรม ตราสัญลักษณ์ศาลยุติธรรม และตราสัญลักษณ์สำนักงานศาลยุติธรรม ให้ใช้เฉพาะในกิจการของศาลยุติธรรมหรือสำนักงานศาลยุติธรรมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากประธานศาลฎีกา
การใช้เครื่องหมายราชการสำนักงานศาลยุติธรรม ตราสัญลักษณ์ศาลยุติธรรม และตราสัญลักษณ์สำนักงานศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นไปในลักษณะที่เหมาะสมพอสมควรแก่กรณี และมิใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้าหากำไร
ข้อ 5 ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2547
อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 
     
Update