แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2543 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานการเงินสามารถสนับสนุนการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากเงินฝากตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาไว้และใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยไม่ต้องนำส่งคลัง"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้สำนักงาน ป.ป.ช. เก็บรักษางบประมาณดังกล่าวไว้ใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อๆ ไป โดยไม่ต้องนำส่งคลัง"
 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2547
พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
     
Update