แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา
พ.ศ. 2547
 

:: ส่วนที่1 บททั่วไป มาตรา 1-2
:: ส่วนที่2 ข้ออุทธรณ์ที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัย มาตรา 3
:: ส่วนที่3 การพิจารณาคดี มาตรา 4-6


 
     

     
 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้ออกระเบียบเกี่ยวกับข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลาย ที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาดังต่อไปนี้

:: ส่วนที่ 1 บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

:: ส่วนที่ 2 ข้ออุทธรณ์ที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัย
ข้อ 3 คดีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 มาตรา 24 หากศาลฎีกาเห็นว่าข้อที่อุทธรณ์นั้นไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา ให้ศาลฎีกายกอุทธรณ์ดังกล่าวเสีย
ข้ออุทธรณ์ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา ให้รวมถึงเหตุดังต่อไปนี้
ก. อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งเคยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวมาแล้ว และกรณียังไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคำวินิจฉัยเดิม
ข. อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งศาลล้มละลายวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงไว้โดยชอบด้วยเหตุผลแล้ว ข้ออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคำวินิจฉัยของศาลล้มละลาย
ค. เมื่อพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ทั้งฉบับแล้ว กรณีไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงผลตามคำวินิจฉัยของศาลล้มละลาย

:: ส่วนที่ 3 การพิจารณาคดี
ข้อ 4 เมื่อประธานแผนกคดีล้มละลาย หรือผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน เห็นว่าคดีล้มละลายเรื่องใดมีลักษณะตามที่ระเบียบนี้กำหนดไว้ ให้ส่งสำนวนดังกล่าวไปยังเลขานุกาแผนกคดีล้มละลายเพื่อเสนอให้ที่ประชุมแผนกพิจารณาว่า ข้ออุทธรณ์นั้นไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยหรือไม่
ข้อ 5 เมื่อเลขานุการแผนกคดีล้มละลายได้รับสำนวนแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำย่อสรุปประเด็น พร้อมความเห็นแล้วเสนอสำนวนดังกล่าวให้ที่ประชุมแผนกคดีล้มละลายพิจารณา ทั้งนี้ต้องส่งย่อสรุปพร้อมความเห็นให้ผู้พิพากษาในแผนกก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน หากที่ประชุมแผนกลงมติว่าข้ออุทธรณ์นั้นไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้พิพากษาในแผนก ให้เลขานุกาiแผนก หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาในแผนกคดีล้มละลายจัดทำร่างคำพิพากษาเพื่อให้ผู้พิพากษาในแผนกลงชื่อเป็นองค์คณะ
หากที่ประชุมไม่มีมติตามวรรคหนึ่ง ให้เลขานุการแผนกเสนอจ่ายสำนวนหรือส่งสำนวนคืนผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อพิจารณาพิพากษาต่อไป
ข้อ 6 เมื่อแผนกคดีล้มละลายมีมติตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง แล้ว หากรองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายมีความเห็นแย้งกับมติแผนก ให้รองประธานศาลฎีกาเสนอสำนวนให้ประธานศาลฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไป

 
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ศุภชัย ภู่งาม
ประธานศาลฎีกา
 
     
Update