แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและเลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและเลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2543 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (6) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและเลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบัญชีค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สวัสดิการและการสงเคราะห์อื่นของที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่แนบท้ายระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและเลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2543 และใช้บัญชีค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สวัสดิการและการสงเคราะห์อื่นของที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดินที่แนบท้ายระเบียบนี้แทน
 
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 
     
Update