แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2545 เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 และข้อ 17 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 ของระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2545 และบัญชีค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญท้ายระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 5 ให้ลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราเดือนละสามพันบาท"
 
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
กระมล ทองธรรมชาติ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 
     
Update