แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสำนักงาน ป.ป.ช.
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน ป.ป.ช. และหมายความรวมถึงผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และผู้มาช่วยปฏิบัติราชการในสำนักงาน ป.ป.ช.
"เวลาราชการปกติ" หมายความว่า เวลาระหว่าง 8.30 - 16.30 น. ของวันทำการปกติและให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดเป็นอย่างอื่นด้วย
"วันทำการปกติ" หมายความว่า วันทำการปกติของเจ้าหน้าที่ และให้หมายความรวมถึงวันทำการปกติที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดเป็นอย่างอื่นด้วย
"วันหยุดราชการ" หมายความว่า วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดเป็นอย่างอื่นด้วย
ข้อ 4 ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายมีอำนาจอนุมัติให้เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติได้ตามความจำเป็น โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ทั้งนี้ ให้มีผู้ควบคุมดูแลการลงเวลาและการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ ให้ได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามอัตราและหลักเกณฑ์ ดังนี้
5.1 วันละ 200 บาท สำหรับการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง
5.2 วันละ 400 บาท สำหรับการปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการเต็มวันเหมือนวันทำการปกติ หรือเวลาอื่นที่สำนักงาน ป.ป.ช. เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงไม่รวมเวลาหยุดพัก หรืออยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติหรือในวันหยุดราชการ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด ซึ่งผลัดหนึ่งๆ ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
5.3 กรณีปฏิบัติงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5.1 และ 5.2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าตอบแทนในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท เศษของชั่วโมงให้ตัดทิ้ง
ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ผู้ใดได้รับเงินค่าตอบแทนอื่นในช่วงเวลาเดียวกับที่ต้องอยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ จะเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่องดเบิกค่าตอบแทนอื่น
ข้อ 8 หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
ข้อ 9 ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2547
พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
     
Update