แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขานุการประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขานุการประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขานุการประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
(3) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขานุการประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
(4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2546
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"คณะกรรมการ ป.ป.ช" หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
"ประธานกรรมการ" หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
"สำนักงาน ป.ป.ช" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ ตามความประสงค์ของประธานกรรมการหรือกรรมการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้ โดยให้เลขาธิการเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบนี้
ข้อ 6 ที่ปรึกษา และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ
(2) มีคุณสมบัติพิเศษและมีประสบการณ์ ตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการเห็นสมควรแล้วแต่กรณี
ข้อ 7 ที่ปรึกษา และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการต้อง
(1) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
(3) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา หรือเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการยื่นใบรายงานตัวต่อสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาแสดงด้วย
(2) หลักฐานแสดงคุณสมบัติตามข้อ 6
(3) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
ข้อ 9 ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการจัดทำและรักษาทะเบียนประวัติของที่ปรึกษาและเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ
ข้อ 10 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และที่ปรึกษากรรมการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการหรือกรรมการแล้วแต่กรณี
ข้อ 11 เลขานุการประธานกรรมการ และเลขานุการกรรมการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป ดูแลสำนักงานในส่วนของประธานกรรมการและกรรมการ งานเลขานุการกลั่นกรองงาน ติดต่อและประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ประธานกรรมการหรือกรรมการมอบหมายแล้วแต่กรณี
ข้อ 12 ให้นำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องแบบประจำสำนักงาน ป.ป.ช. มาใช้บังคับกับที่ปรึกษา และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้เทียบเท่าข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ระดับ 10
ข้อ 13 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของที่ปรึกษา และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ให้ที่ปรึกษา และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการมีสิทธิได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์อื่น ดังต่อไปนี้
(1) การประกันสุขภาพ โดยมีเบี้ยประกันไม่เกินอัตราที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
(2) บำเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากตำแหน่ง หลังจากที่ดำรงตำแหน่งครบหนึ่งปีขึ้นไปนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ตามที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
ในการคำนวณบำเหน็จตอบแทน ให้นำค่าตอบแทนเป็นรายเดือนท้ายระเบียบนี้คูณด้วยระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นรายปี โดยให้นับจำนวนปีและเศษของปีด้วย การคำนวณเศษของปีที่เป็นเดือนหรือเป็นวันให้เป็นปี นั้น ให้นำเศษที่เป็นเดือนหารด้วยสิบสอง และเศษที่เป็นวันหารด้วยสามสิบได้ผลลัพธ์เท่าใดจึงหารด้วยสิบสอง ในการคำนวณให้ใช้ทศนิยมสองตำแหน่งและให้นำจำนวนที่คำนวณได้มารวมกันเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นจำนวนปี
สิทธิในบำเหน็จตอบแทนเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้
ในกรณีที่ที่ปรึกษา และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะถึงแก่ความตายไม่ว่าผู้นั้นจะดำรงตำแหน่งครบหนึ่งปีบริบูรณ์ หรือไม่ก็ตามให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบำเหน็จตอบแทนโดยให้จ่ายแก่ทายาท โดยธรรมซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(3) เงินเพิ่มพิเศษเป็นรายเดือนตามที่กำหนดในบัญชีท้ายระเบียบนี้
(4) ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ข้อ 14 ให้นำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับแก่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของที่ปรึกษา และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการ ตามระเบียบนี้โดยอนุโลมโดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ระดับ 10
ข้อ 15 ที่ปรึกษา และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการต้องปฏิบัติตามนโยบาย คำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่มีความดีความชอบเป็นพิเศษ ให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
ข้อ 16 ที่ปรึกษา และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7
(4) ประธานกรรมการ หรือกรรมการ เห็นสมควรให้พ้นจากตำแหน่งแล้วแต่กรณี
(5) ประธานกรรมการ หรือกรรมการ พ้นจากตำแหน่งแล้วแต่กรณี
ข้อ 17 ให้ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ และเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการตามระเบียบนี้
ข้อ 18 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้

 
ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
     
Update