แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการประกันภัยรถยนต์ราชการของสำนักงาน ป.ป.ช.
พ.ศ. 2547
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการประกันภัยรถยนต์ราชการของสำนักงาน ป.ป.ช.
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการประกันภัยรถยนต์ราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทำประกันภัยรถยนต์ราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้โดยผู้รับประกันภัยจะต้องเป็นบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ
ข้อ 4 หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำประกันภัยรถยนต์ราชการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
ข้อ 5 ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2547
พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
     
Update