แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2547
 

:: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 7-10
:: หมวด2 การซื้อหรือการจ้าง มาตรา 11-17
:: หมวด3 การจัดหาและการตรวจรับ มาตรา 18-22
:: หมวด4 การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ มาตรา 23-27
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 28


 
     

     
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2547"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2544
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"คณะกรรมการ ป.ป.ช." หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
"ประธานกรรมการ ป.ป.ช" หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
"สำนักงาน ป.ป.ช" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
"เจ้าหน้าที่พัสดุ" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
"การพัสดุ" หมายความว่า การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ การควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย การประกันภัยที่มิได้มีระเบียบเป็นการเฉพาะหรือข้อบังคับอื่นกำหนดไว้ และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ
"พัสดุ" หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
"การซื้อ" หมายความว่า การซื้อวัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
"การจ้าง" หมายความว่า การจ้างทำของและรับขนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจ้างเหมาบริการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ การควบคุมงาน และการประกันภัยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้าง การจ้างแรงงาน
ข้อ 5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

:: หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 7 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยใช้งบประมาณรายจ่าย
การจัดหาพัสดุหรือการจ้าง ให้ดำเนินการตามแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการพัสดุของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวนไม่เกิน 7 คน ประกอบด้วย รองเลขาธิการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักหรือกองต่างๆ เป็นกรรมการ และให้มีเลขานุการในคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อให้ได้พัสดุหรือการจ้างที่มีคุณภาพและเหมาะสม
(2) วางมาตรการหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดหา การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุหรือกลั่นกรองงานด้านพัสดุเพื่อเสนอเลขาธิการพิจารณา
(3) ดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัสดุ
ข้อ 9 ในการจัดหาพัสดุหรือการจ้าง เลขาธิการอาจมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจตามเงื่อนไขการซื้อหรือการจ้าง
ข้อ 10 การจัดหาพัสดุหรือการจ้างให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา
ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานการดำเนินการพร้อมทั้ง ต้องระบุเหตุผลการพิจารณาในแต่ละขั้นตอนที่สำคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณา

:: หมวด 2 การซื้อหรือการจ้าง
ข้อ 11 การซื้อหรือการจ้างกระทำได้ 3 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีประกวดราคา
(3) วิธีพิเศษ
ข้อ 12 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งที่มีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท
ข้อ 13 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท
ข้อ 14 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท ในกรณีดังต่อไปนี้
การซื้อโดยวิธีพิเศษ
(1) เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด
(2) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(3) เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(4) เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง
(5) เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
(6) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
(7) เป็นพัสดุที่ได้ซื้อไว้แล้ว และมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.
การจ้างโดยวิธีพิเศษ
(1) เป็นงานที่ต้องจ้างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ
(2) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อนจึงประมาณราคาค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(3) เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(4) เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
(5) เป็นงานที่ได้จ้างไว้แล้วและจำเป็นต้องจ้างเพิ่มเติมในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.
ข้อ 15 อำนาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งให้เป็นดังนี้
(1) วิธีตกลงราคา ให้เป็นอำนาจของเลขาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
(2) วิธีประกวดราคา ให้เป็นอำนาจของเลขาธิการ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท กรณีเกิน 50 ล้านบาท ให้เสนอประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
(3) วิธีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของเลขาธิการ ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท กรณีเกิน 25 ล้านบาท ให้เสนอแนะประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ข้อ 16 การลงนาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือข้อตกลง โดยไม่เพิ่มวงเงินในสัญญาและไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย ให้เป็นอำนาจของเลขาธิการ
ให้เลขาธิการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าคู่สัญญาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมีเหตุที่ทำให้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ
ในกรณีที่จะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เลขาธิการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นอำนาจของเลขาธิการที่จะพิจารณาได้เฉพาะกรณีเกิดจากความผิดของสำนักงาน ป.ป.ช. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ข้อ 17 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้างให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด

:: หมวด 3 การจัดหาและการตรวจรับ
ข้อ 18 การดำเนินการซื้อหรือจ้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานการจัดหาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
(3) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
(4) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง
(5) รายละเอียดอื่นที่จำเป็นตามควรแก่กรณี
ในการจัดหาพัสดุหรือการจ้าง หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ หากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เลขาธิการมีอำนาจอนุมัติให้มีการจัดหาพัสดุหรือการจ้างได้โดยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และให้ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการขออนุมัติแล้ว
ข้อ 19 การคัดเลือกผู้เสนอราคาเพื่อการจัดหาพัสดุหรือการได้มาซึ่งพัสดุหรือการจ้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาคัดเลือกด้วยความรอบคอบเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานหรือการจ้าง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงราคาต่ำสุดในการคัดเลือกผู้เสนอราคา
เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาหรือการจัดหาตามประเภทและลักษณะของพัสดุ หรือการจ้างเลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกหรือจัดหาก็ได้
ข้อ 20 เมื่อคัดเลือกผู้เสนอราคาได้แล้ว ให้เสนอต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงต่อไป
ข้อ 21 การตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้างให้ดำเนินการโดยกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการตรวจการจ้างซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้างที่มีลักษณะพิเศษหรือมีเทคนิคซับซ้อน เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้เชี่ยวชาญมาร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ข้อ 22 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาและการตรวจรับให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด

:: หมวด 4 การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
ข้อ 23 พัสดุของสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่ว่าได้มาด้วยประการใดให้อยู่ในความควบคุม และต้องลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมแล้วแต่กรณี โดยต้องมีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
การลงบัญชี หรือลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุ ให้จัดทำไว้เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย
ข้อ 24 การให้ยืมหรือนำไปใช้ ให้กระทำได้เฉพาะในกิจการเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น
ข้อ 25 ให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด
ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
ข้อ 26 เมื่อปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปโดยเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให้เลขาธิการพิจารณาสั่งการหรือแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินการจำหน่ายต่อไป
ถ้าปรากฏว่า จะต้องหาผู้รับผิดชอบให้เลขาธิการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
การจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลการพัสดุของสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
ข้อ 27 เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการงบประมาณ หรือระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน

:: บทเฉพาะกาล
ข้อ 28 การปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

 
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2547
พลตำรวจเอก วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
     
Update