กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   
:: ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสาร และสำนวนในกรมบังคับคดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ข้อที่ 1-6

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสาร และสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ. 2519 ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์และเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้ยความเรียบร้อยคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ กระทรวงยุติธรรม
จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลาย สมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2544
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 1 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ. 2519 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 1 สำนวนเกี่ยวกับการบังคับคดี
บรรดาสำนวนความเกี่ยวกับการบังคับคดีอันถึงที่สุดหรือพ้นระยะเวลาการบังคับคดี เกินกว่าหนึ่งปี ให้จัดการปลดทำลาย คงเก็บรักษาไว้เฉพาะหมายบังคับคดี คำพิพากษาหรือคำสั่ง ของศาลคำสั่งยึดอายัดและจำหน่ายทรัพย์สิน คำสั่งถอนการยึดหรือถอนการอายัดทรัพย์สิน เอกสารสิทธิ บัญชียึดทรัพย์บัญชีขายทรัพย์ หนังสือแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หนังสือ ของเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลถอนการยึดหรือถอนการบังคับคดี บัญชีแสดงส่วนเฉลี่ยหรือบัญชี แสดงการรับและจ่ายเงิน และเอกสารอื่นตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นสมควรกำหนดนอกนั้น ให้ทำลายเสีย
หากเอกสารที่จะต้องเก็บรักษาดังกล่าวได้ถ่ายไมโครฟิล์มหรือกราดภาพหรือบันทึก ในแผ่นบันทึก ข้อมูลหรือด้วย สื่ออื่นตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีกำหนดไว้แล้วก็ให้ทำลายเอกสารนั้น ได้เว้นแต่เอกสารสิทธิ
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 2 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเก็บรักษา และทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ. 2519 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 2 สำนวนเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย บรรดาสำนวนความเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายอันถึงที่สุดเกินกว่าหนึ่งปีนับแต่ปิดคดี หรือเนื่องจาก การประนอมหนี้สำเร็จ หรือยกเลิกการล้มละลาย ให้จัดการปลดทำลาย คงเก็บรักษาไว้เฉพาะ คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล คำบังคับ คำสั่งยึดอายัดและจำหน่ายทรัพย์สิน คำสั่งถอน การยึดหรือถอนการอายัดทรัพย์ รายงานการประชุมเจ้าหนี้หรือกรรมการเจ้าหนี้ เอกสารสิทธิ บัญชี ยึดทรัพย์ บัญชีขายทรัพย์ หนังสือแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน บัญชีจ่ายเงินส่วนแบ่ง หรือบัญชี แสดงการรับและจ่ายเงิน และเอกสารอื่นตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นสมควรกำหนด นอกนั้นได้เว้นแต่ เอกสารสิทธิ
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ. 2519 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 3 สำนวนเกี่ยวกับการวางทรัพย์
บรรดาสำนวนความเกี่ยวกับการวางทรัพย์อันถึงที่สุดเกินกว่าหนึ่งปีให้จัดการ ปลดทำลาย คงเก็บรักษาไว้เฉพาะคำร้องขอวางทรัพย์ คำร้องขอรับเงิน คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เอกสารสิทธิ บัญชีทรัพย์ หนังสือแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หนังสือ ข้อตกลงระหว่างลูกหนี้ กับเจ้าหนี้ บัญชีแสดงการรับและจ่ายเงิน และเอกสารอื่นตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นสมควรกำหนด นอกนั้นให้ทำลายเสีย
หากเอกสารที่จะต้องเก็บรักษาดังกล่าวได้ถ่ายไมโครฟิล์มหรือกราดภาพหรือ บันทึกในแผ่นบันทึก ข้อมูลหรือด้วยสื่ออื่น ตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีกำหนดไว้แล้วก็ให้ทำลายเอกสารนั้น ได้เว้นแต่เอกสารสิทธิ์
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการเก็บรักษาและ ทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสารและสำนวนในกรมบังคับคดี พ.ศ.2519 และให้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 4 สำนวนเกี่ยวกับการชำระบัญชี
บรรดาสำนวนความเกี่ยวกับการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ตามที่ศาลมีคำสั่ง แต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีอันถึงที่สุดเกินกว่าหนึ่งปีนับแต่เสร็จการชำระบัญชีหรือถอนการชำระบัญชีให้ จัดการปลดทำลาย คงเก็บรักษาไว้เฉพาะคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล หนังสือแจ้งการจดทะเบียน เลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท และหนังสือแจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี คำสั่งยึดอายัดและ จำหน่ายทรัพย์สิน คำสั่งถอนการยึดหรือถอนการอายัดทรัพย์สิน รายการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ บริษัท เอกสารสิทธิ บัญชีทรัพย์ หนังสือแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน บัญชีงบดุลและบัญชี กำไรขาดทุน บัญชีแสดงการรับและจ่ายเงิน และเอกสารอื่นตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีเห็นสมควร กำหนด นอกนั้นให้ทำลายเสีย
หากเอกสารที่จะต้องเก็บรักษาดังกล่าวได้ถ่ายไมโครฟิล์มหรือกราดภาพหรือ บันทึกในแผ่นบันทึก ข้อมูลหรือด้วยสื่อ อื่นตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีกำหนดไว้แล้วก็ให้ทำลายเอกสารนั้น ได้เว้นแต่เอกสารสิทธิ”

:: ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2543 (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update