กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
   
:: ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการปกครองและการปฏิบัติราชการของ สำนักงานบังคับคดีในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2544 มาตราที่ 1-17

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 275 กำหนดให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการของ ศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ และพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มิได้กำหนดให้กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรม กรมบังคับคดีจึงอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 กระทรวงยุติธรรมจึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการปกครองและการปฏิบัติราชการของสำนักงานบังคับคดี ในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2540 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงยุติธรรมจึงได้วางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการปกครองและการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานบังคับคดีใน ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2544"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการปกครองและการปฏิบัติราชการของสำนักงาน บังคับคดีในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2540
ข้อ 4 การปกครองบังคับบัญชา
4.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค และสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดฟังการบังคับบัญชาจากหัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดและผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขั้นไป ตามลำดับ
4.2 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคและหัวหน้าสำนักงานบังคับคดี จังหวัด ควบคุมดูแลให้ข้าราชการและลูกจ้างในความปกครองบังคับบัญชาปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ข้าราชการ
 
    ข้อ 5 การมาทำงานและการลา
5.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคและสำนักงาน บังคับคดีจังหวัด ลงชื่อไว้ในบัญชีลงนามมาทำงานของข้าราชการและลูกจ้าง ณ สำนักงานบังคับคดีและ วางทรัพย์ภูมิภาค หรือ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่ตนปฏิบัติราชการอยู่
5.2 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค และหัวหน้าสำนักงาน บังคับคดีจังหวัด เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างลาได้ตามระเบียบว่าด้วยการลา
5.3 ในกรณีที่อนุญาตให้ลาต่อเนื่องกันเกินกว่า 30 วัน ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตรายงานให้ อธิบดีกรมบังคับคดี ทราบด้วย
ข้อ 6 การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานบังคับคดี และวางทรัพย์ภูมิภาค และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติ ให้เดินทางไปราชการ และจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการนี้
ข้อ 7 การรายงานความดีความชอบประจำปี
7.1 ให้หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเสนอรายงานความดีความชอบประจำปี ของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนั้น รวมทั้งผลงานของตนต่อผู้อำนวยการสำนักงาน บังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ของทุกปี
7.2 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคเสนอรายงานความดีความชอบ ประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานบังคับคดีในความรับผิดชอบ รวมทั้งผลงานของตนต่อ อธิบดีกรมบังคับคดีภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
ข้อ 8 การรายงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
8.1 ให้หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเสนอรายงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนั้นต่อผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีและวาง ทรัพย์ภูมิภาค ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
8.2 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคเสนอรายงานการขอพระราช ทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลาของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานบังคับคดีในความรับผิดชอบต่ออธิบดี กรมบังคับคดี ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี
ข้อ 9 การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี
9.1 การปฏิบัติงานในสำนวนคดีล้มละลาย ให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมี เขตอำนาจดำเนินการตามที่อธิบดีกรม บังคับคดีกำหนด
9.2 เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีเป็นผู้ชำระบัญชี และคดีอยู่ใน เขตอำนาจของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดใด ให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนั้นมีเขตอำนาจดำเนินการ ตามคำสั่งศาลได้ทุกท้องที่ในเขตจังหวัด หรือตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีกำหนด
9.3 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคมีอำนาจควบคุมดูแลสั่งการ ในสำนวนการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชีในเขตอำนาจ
การปฏิบัติของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้นำระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย การบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชีมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 10 การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง
10.1 เมื่อสำนักงานบังคับคดีจังหวัดได้รับหมายบังคับคดีของศาลแล้ว ให้เจ้าพนักงาน บังคับคดีสำนักงานดังกล่าวดำเนินการตามหมายบังคับคดีนั้น
ให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมีเขตอำนาจดำเนินการตามหมายบังคับคดีได้ทุกท้องที่ ในเขตจังหวัดนั้น
10.2 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคมีอำนาจควบคุมดูแลสั่งการ ในสำนวนการบังคับคดีแพ่งในเขตอำนาจ
การปฏิบัติการตามหมายบังคับคดี ให้นำระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดี ของเจ้าพนักงานบังคับคดี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 11 การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการวางทรัพย์
11.1 ในกรณีที่มีผู้วางทรัพย์ในเขตจังหวัดที่มีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตั้งอยู่ให้เป็นหน้าที่ ของเจ้าพนักงานประจำสำนักงานดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการ
11.2 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคมีอำนาจควบคุมดูแลสั่งการ ในสำนวนวางทรัพย์ใน เขตอำนาจ
การปฏิบัติของเจ้าพนักงาน ให้นำระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
11.3 การวางทรัพย์หรือเงินที่มีทุนทรัพย์สูงตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีกำหนด ให้รายงาน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคทราบทันที ถ้าเป็นทรัพย์อื่นนอกจากตัวเงินให้ รายงานวิธีเก็บรักษา และเมื่อได้จำหน่ายคืนทรัพย์ดังกล่าวไปประการใดให้รายงานให้ผู้อำนวยการ สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคทราบ
ข้อ 12 ในกรณีที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดใดมีปริมาณงานในความรับผิดชอบสูง หรือการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ท้องที่บางแห่งที่ห่างไกล เป็นการไม่สะดวกและเป็นเหตุล่าช้า เสียเวลาแก่การปฏิบัติราชการ ให้มีสำนักงานสาขาของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนั้นประจำ ณ ท้องที่ตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีกำหนด
จังหวัดใดที่สำนักงานบังคับคดียังไม่เปิดทำการ ให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ตามที่อธิบดีกรมบังคับคดีกำหนดดำเนิน การตาม ข้อ 9 , ข้อ 10 , ข้อ 11 และ ข้อ 13 ไปพลางก่อน
ข้อ 13 การรับและจ่ายเงินในคดีล้มละลาย การชำระบัญชี คดีแพ่ง และการวางทรัพย์
การรับและจ่ายเงินในคดีล้มละลาย การชำระบัญชี คดีแพ่ง และการวางทรัพย์ ให้ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการนี้
ข้อ 14 การรายงานวันทำการและรายงานการเงิน
14.1 ให้หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดส่งรายงานวันทำการของข้าราชการและ ลูกจ้างจำนวน 3 ชุด ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคส่งรายงานวันทำการของ ข้าราชการและลูกจ้างของ สำนักงานในความรับผิดชอบ จำนวนแห่งละ 2 ชุดไปยังอธิบดีกรมบังคับคดี ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป
14.2 ให้หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนของสำนักงาน จำนวน 2 ชุด ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคส่งรายงานการเงินประจำเดือนของสำนักงานในความรับผิดชอบ จำนวนแห่งละ 1 ชุด ไปยังอธิบดีกรมบังคับคดี ภายในวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป
ข้อ 15 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
15.1 ให้หัวหน้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รายงานคดีประจำปี ตามแบบที่กำหนดไว้ไปยังผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค สำหรับ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้ส่งถึงภายในเวลาที่อธิบดีกรมบังคับคดีกำหนด ส่วนรายงานคดี ประจำปีให้ส่งถึงภายใน วันที่ 10 มกราคม ของปีถัดไป ทั้งรายงานกิจการอื่น ๆ ให้จัดทำตามที่ได้รับแจ้งจากกรมบังคับคดี
15.2 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน รายงานคดีประจำปีของสำนักงานในความรับผิดชอบตามแบบที่กำหนดไว้ไปยังอธิบดี กรมบังคับคดี สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้ส่งถึงภายในเวลาที่อธิบดีกรมบังคับคดีกำหนด ส่วนรายงานคดีประจำปีให้ส่งถึงภาย ในวันที่ 20 มกราคม ของปีถัดไป ทั้งรายการกิจการอื่น ๆ ให้จัดทำ ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมบังคับคดี
ข้อ 16 การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เงินเดือน ค่าจ้าง และเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงาน บังคับคดีในส่วนภูมิภาค ให้เบิกจ่ายจากคลังจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานนั้น
ในกรณีที่สำนักงานบังคับคดีใดมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน หากกรมบังคับคดี เห็นสมควรก็ให้เบิกจ่ายเงินจากกรมบังคับคดีไปพลางก่อน
ข้อ 17 ให้อธิบดีกรมบังคับคดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัย ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบนี้

:: ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2544(นายสุทัศน์ เงินหมื่น) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update