กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3  
   
:: ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ข้อที่ 1-3

โดยที่พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2541 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 492 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบัญญัติ ให้ใช้ความใหม่แทน มีสาระสำคัญว่าในกรณีการขายฝาก เมื่อผู้ไถ่วางทรัพย์ ให้เจ้าพนักงาน ของสำนักงานวางทรัพย์แจ้งให้ผู้รับไถ่ทราบถึงการวางทรัพย์โดยพลันจึงเห็นสมควรปรับปรุง แก้ไขระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 เพื่อให้สอดคล้องกับสาระของกฎหมายที่ได้รับการแก้ไข และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
กระทรวงยุติธรรมจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงาน วางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ วางทรัพย์ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานแจ้งแก่ผู้วางทรัพย์ เพื่อบอกกล่าวแก่เจ้าหนี้ให้ทราบถึงการที่ได้วางทรัพย์นั้นโดยพลัน เว้นแต่ในกรณีการขายฝาก การวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ภายในกำหนด เวลาไถ่โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วาง ให้เจ้าพนักงานแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบถึงการวางทรัพย์นั้น โดยพลัน"

:: ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2542 (นายสุทัศน์ เงินหมื่น) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update