กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
   
:: ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ข้อที่ 1-15

โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงาน วางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ กระทรวงยุติธรรมจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงาน วางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 1 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงาน วางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 1 การวางทรัพย์ ต้องกระทำ ณ สำนักงานวางทรัพย์ซึ่งมีเขตอำนาจตาม กฎหมายและทรัพย์ที่วางอาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้อย่างใด อย่างหนึ่ง เว้นแต่โดยสภาพ ของทรัพย์เป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่การวาง
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 4 เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคำร้องขอวางทรัพย์ให้เสนอเรื่องต่อผู้อำนวยการ สำนักงานวางทรัพย์กลาง เพื่อพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับวางทรัพย์หรือรับโดย มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 10 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวางทรัพย์สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 10 เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคำร้องขอถอนทรัพย์ที่วางไว้นั้น ให้เสนอเรื่องต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานวางทรัพย์กลาง เพื่อพิจารณาสั่ง
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงาน วางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 12 การรับเงินค่าขายทรัพย์ที่ขายนอกที่ทำการสำนักงานวางทรัพย์เมื่อได้ รับเงินแล้วให้เจ้าพนักงานขายทรัพย์ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ซื้อ และเมื่อเสร็จการขายวันหนึ่ง ๆ ให้ ทำบัญชีรายการขายทรัพย์ส่งผู้อำนวยการสำนักงานวางทรัพย์กลาง พร้อมทั้งจำนวนเงินและสำเนาใบเสร็จ รับเงิน แล้วนำเงินส่งกองคลัง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 14 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 14 เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานวางทรัพย์กลางเห็นสมควร อาจรับเงินเป็นเช็ค ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้จดหมายเลขเช็คลงในใบเสร็จรับเงินด้วย
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงาน วางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 16 เมื่อสิ้นสัปดาห์หนึ่ง ๆ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานวางทรัพย์กลาง ตรวจสอบ จำนวนเงินในบัญชีของสำนักงานวางทรัพย์กับบัญชีของกองคลัง
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 19 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงาน วางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 19 ถ้ามีผู้คัดค้านการขอรับทรัพย์ที่วาง หรือเงินที่จำหน่ายได้ในกรณีวางทรัพย์ ตามคำสั่งศาล ให้สำนักงานวางทรัพย์เลื่อนการส่งมอบทรัพย์ หรือการจ่ายเงินในส่วนที่เกี่ยวกับการคัดค้าน ไว้รอคำวินิจฉัยของศาล ในกรณีอื่นให้ผู้อำนวยการสำนักงานวางทรัพย์กลางเป็นผู้วินิจฉัยสั่ง
ถ้าคู่กรณีไม่พอใจคำสั่งผู้อำนวยการสำนักงานวางทรัพย์กลาง ให้นำ ข้อ 4 วรรคสอง แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 10 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 20 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 20 การขอรับทรัพย์หรือเงิน ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอตามแบบพิมพ์ ที่สำนักงานวางทรัพย์กำหนด เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคำร้องขอให้เสนอเรื่องต่อผู้อำนวยการสำนักงานวางทรัพย์ กลางเพื่อพิจารณาสั่ง ถ้าผู้อำนวยการสำนักงานวางทรัพย์กลางไม่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าจะไม่ใช่ตัวเจ้าหนี้หรือ ผู้มีสิทธิอันแท้จริงแล้วก็ให้มอบทรัพย์แก่ผู้นั้นหรือออกใบสั่งจ่ายให้ผู้นั้นไปขอรับเงินจากกองคลัง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม แล้วหมายเหตุไว้ในบัญชีแสดงว่ามอบทรัพย์หรือจ่ายเงินให้ไปแต่วัน เดือน ปี ใด แล้ว เก็บใบรับและใบมอบฉันทะ (ถ้าหากมี) ไว้ในสำนวนและจำหน่ายจากทะเบียนการวางทรัพย์บัญชีรายวัน และบัญชีแยกประเภท
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงาน วางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 24 เอกสารที่มีผู้ยื่นหรือส่งมายังสำนักงานวางทรัพย์ และเอกสารที่สำนักงาน วางทรัพย์ส่งไปที่อื่น ให้เจ้าพนักงานลงสมุดรับ-ส่งหนังสือไว้ทุกครั้ง แล้วให้นำเอกสารที่รับเสนอผู้อำนวยการ สำนักงานวางทรัพย์กลาง
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงาน วางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 26 เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานวางทรัพย์กลาง ได้มีคำสั่งในเรื่องใดแล้ว ให้จ่าย เรื่องนั้น ให้เจ้าพนักงานปฏิบัติตามคำสั่งทุกครั้ง
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงาน วางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 27 การวางเงินหรือทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป เมื่อมีคำสั่งให้วางทรัพย์ แล้วให้ผู้อำนวยการสำนักงานวางทรัพย์กลาง รายงานให้อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมทราบทันที ถ้าเป็นทรัพย์อื่นนอกจากตัวเงินให้รายงานถึงวิธีเก็บรักษาด้วย
ข้อ 14 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 28 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงาน วางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 28 การเก็บรักษาทรัพย์ ให้เจ้าหน้าที่ทำบัญชีรายการ และปิดเลขหมายไว้แล้ว เก็บรักษา ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการสำนักงานวางทรัพย์กลางจะเห็นสมควร หรือตามที่อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมจะได้สั่งต่อไป และให้หมั่นตรวจดูอย่าให้เกิดความเสียหายขึ้น การจำหน่ายหรือคืนทรัพย์ สิ่งใดให้ลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน และถ้าเป็นเงินหรือทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป ให้ผู้อำนวยการ สำนักงานวางทรัพย์กลางรายงานให้อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ทราบทันที
ข้อ 15 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงาน วางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 30 ให้สำนักงานบังคับคดีในส่วนภูมิภาคปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยอนุโลม

:: ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2544 (นายสุทัศน์ เงินหมื่น) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update